Spørsmål om domsgrunnene i en fellende dom for heleri

Høyesteretts dom 28.08.2008, HR-2008-01463-A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke
A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen)

Dommere: Gussgard, Oftedal Broch, Tønder, Bruzelius, Schei

Saken gjaldt spørsmål om domsgrunnene i en fellende dom for heleri av et pengebeløp var tilstrekkelige når det ikke var drøftet om det var domfelte selv som hadde utført den straffbare handlingen som pengene stammet fra.

I Gulating lagmannsrett ble A under dissens dømt for heleri av kr 52 400, straffeloven § 317 første ledd, begått før endringen av § 317 ved lov nr. 49/2006. Hans anke var tillatt fremmet for så vidt den gjaldt spørsmålet om lagmannsrettens domsgrunner var tilstrekkelige når det ikke var drøftet om pengene stammet fra domfeltes egen omsetning av narkotika.

Høyesterett viste til at det er en langvarig rettspraksis for at påtalemyndigheten kan reise sak etter heleribestemmelsen selv om tiltalte kan mistenkes for å ha begått den bakenforliggende, straffbare handlingen. Domstolene må imidlertid vurdere grunnlaget for tiltalen, og dersom det finnes bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har begått primærforbrytelsen, kan han ikke dømmes etter helerialternativet i § 317 første ledd. En mulighet eller sannsynlighet for at han har begått handlingen, er ikke til hinder for at han kan dømmes for heleri.

Begrunnelsen til lagmannsrettens flertall etterlot en viss tvil om lovforståelsen hadde vært korrekt. Dommen ble opphevet, og det ble utmålt straff for lovbrudd som domfelte var rettskraftig dømt for i tingretten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen