Spørsmål om frifinnelse for legemsbeskadigelse i en pågripelsessituasjon

Høyesteretts dom 21.05.2008, HR-2008-00905-A, (sak nr. 2008/405), straffesak, anke
Straffeloven § 48
Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Knut Smedsrud)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Skoghøy, Stang Lund, Coward

Spørsmål om frifinnelse under henvisning til straffeloven § 48 tredje ledd for legemsbeskadigelse etter § 229 første straffalternativ i en pågripelsessituasjon.

Etter en biljakt i tettbebygd strøk, hvor det deltok tre politibiler og fem polititjenestemenn, fikk tjenestemennene store problemer med under pågripelsen å få påsatt bilføreren håndjern. Etter å ha forsøkt dette i ca. fem minutter uten å få kontroll over bilføreren – herunder å ha brukt pepperspray mot ham, bestemte A, som var eldste tjenestemann på stedet, seg for å slå ham med en Maglite-lykt som var 38 cm lang og veide 800 gram. Bilføreren ble først slått mot baksiden av låret og deretter mot ryggen/skulderen. Da de fortsatt ikke fikk kontroll over bilføreren, bestemte han seg for å slå mot fremre del av hodet. Han foretok deretter tre kontrollerte slag som medførte at bilføreren begynte å blø. Skaden ble senere sydd med seks sting. Etter dette fikk man kontroll over bilføreren.

Ved første gangs behandling i lagmannsretten ble A frifunnet. Høyesterett opphevet imidlertid frifinnelsen under henvisning til uriktig lovanvendelse, jf. Rt. 2007 side 1473. Etter en omfattende bevisførsel frifant lagmannsretten A på ny.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen