Spørsmål om fullbyrda oppbevaring og omgrepet ”oppbevarar”

Høgsterett dom 15.10.2008, HR-2008-01792-A, (sak nr. 2008/823), straffesak, anke over dom
Straffelova § 162
A (advokat Arve Opdahl) og B (advokat Christian Wiig) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes)

Dommarane: Flock, Bruzelius, Endresen, Tønder, Tjomsland

Dei domfelte var i tingretten dømde for brot på høvesvis straffelova § 162 første ledd jf. tredje ledd og straffelova § 162 første og andre ledd. Straffa var utmålt til fengsel i 5 år og 6 månader og 1 år, og av dette var 6 månader vilkårsstraff. I lagmannsretten blei straffa sett til fengsel i 5 år og 2 år. Begge dei domfelte anka til Høgsterett og blei tillatne å fremme anke over lovbruken under skuldspørsmålet.

Domfellinga gjaldt oppbevaring og medverknad til oppbevaring av eit større kvantum metamfetamin. Det sentrale spørsmålet var om det hadde skjedd ei fullbyrda oppbevaring. Det aktuelle partiet narkotika låg nedgrave på ein nærmare oppgitt stad då dei domfelte overleverte kjøpesummen. Forsøket deira på å få hand om narkotikaen var i første omgang mislykka fordi dei ikkje fann den nøyaktige staden. Dagen etter fann dei staden. Narkotikaen var då fjerna av politiet, som i mellomtida hadde funne han ved hjelp av narkotikahund.

Lagmannen hadde i rettsutgreiinga gitt uttrykk for at det var fullbyrda oppbevaring når narkotikaen var tilgjengeleg for mottakaren på avtalt stad. Dette var ikkje uttrykk for nokon uriktig lovbruk, og ankane frå dei domfelte blei forkasta.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen