Spørsmål om opphevelse av straffedom

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 294
A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Dommere: Bruzelius, Matningsdal, Coward, Oftedal Broch, Gjølstad

Saken gjaldt spørsmålet om en straffedom skulle oppheves fordi lagmannsretten ikke oppnevnte en sakkyndig til å vurdere domfeltes sinnstilstand i gjerningsøyeblikket, jf. straffeprosessloven § 294.

A var satt under tiltale for overtredelse av straffeloven § 267 jf. § 268 første ledd, straffeloven § 162 første ledd jf. femte ledd, vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd, legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24 første ledd og fem tilfeller av overtredelse av straffeloven § 257 jf. § 258.

A ble funnet skyldig på alle punkter av tingretten. Lagmannsretten fremmet hans anke for alle forholdene med unntak av de fem tyveriene.

Lagmannsretten frifant, under dissens, A for erverv og bruk av metamfetamin, da retten mente det var tvil om han hadde inntatt metamfetamin frivillig. Retten fant det samtidig bevist at han hadde bemektiget seg en bil med vinnings hensikt og kjørt denne. Retten mente han var klar over at han var påvirket av narkotika, men i stand til å vurdere situasjonen, og at det ikke forelå en nødrettssituasjon som likevel gjorde handlingen rettmessig. Straffen ble satt til betinget fengsel i fem måneder.

A anket til Høyesterett. Det ble anført som en saksbehandlingsfeil, som kunne ha innvirket på dommens innhold, at lagmannsretten ikke innhentet en sakkyndig uttalelse om hans sinnstilstand på tidspunktet for ranet og kjøringen av bilen, når retten hadde kommet til at rusen ikke var selvforskyldt gitt opplysningen i saken om hans opptreden.

For Høyesterett var det oppnevnt en sakkyndig som konkluderte med at det ikke kunne utelukkes at A hadde vært utilregnelig.

Høyesterett kom til at det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten ikke å innhente en sakkyndig erklæring om betydningen av metamfetamin for As sinnstilstand, før retten tok standpunkt til spørsmålet om subjektiv skyld, og om det forelå en nødrettssituasjon. Denne feilen kunne ha innvirket på dommens innhold, og domfellelsen ble opphevet.

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen