Straffutmåling for fartsovertredelse

Høyesteretts kjennelse 15.1.2008, HR-2008-00064-A, (sak nr. 2007/1635), straffesak, anke
Vegtrafikkloven § 31
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Dommere: Bruzelius, Endresen, Øie, Coward, Schei

Det sentrale spørsmålet var om resultatet av en hastighetsmåling gjort med automatisk trafikk-kontroll (ATK), men kansellert av systemet, kunne legges til grunn.

A ble satt under tiltale ved Nord-Troms tingrett for å ha kjørt med en hastighet på minst 187 km/t i en 70-sone. Hastighetsmålingen var foretatt med ATK, men systemet hadde kansellert bildet. Tingretten satte måleresultatet til side fordi resultatet av en av de kontrollmålinger som ATK-systemet foretar, lå utenfor den fastsatte sikkerhetsmarginen. Etter en konkret bevisvurdering kom tingretten til at A hadde holdt en hastighet på mellom 130-140 km/t i 70-sonen.

Politimesteren anket til lagmannsretten. Rettens flertall kom til at måleresultatet ikke kunne legges til grunn ved straffutmålingen, men fant det bevist utover enhver rimelig tvil at A kjørte med en hastighet på minst 140 km/t i 70-sonen. Et mindretall fant etter en samlet vurdering at måleresultatet med fradrag av en sikkerhetsmargin, kunne legges til grunn.

Påtalemyndigheten anket saken videre til Høyesterett.

Høyesterett kom, som de tidligere instanser, til at ATK-målingen ikke kunne benyttes, og forkastet anken. Det ble vist til at bildet i saken var blitt kansellert av systemet. Kravet til rettssikkerhet og likhetshensyn taler for at domstolene ikke legger til grunn bilder når så er tilfelle. Det vil være i strid med disse prinsipper om domstolene skal vurdere kansellerte målinger og benytte skjønnsmessig beregnete sikkerhetsfradrag. Det ble ansett ikke å være domstolenes oppgave å sette til side rettssikkerhetsgarantier som en faginstans har vedtatt, noe som må gjelde særlig når slike garantier knytter seg til tekniske innretninger og beregninger som domstolene ikke er spesielt egnet til å overprøve.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen