Straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe

Høyesteretts dom 19.09.2008, HR-2008-01600-A, (sak nr. 2008/703), straffesak, anke
Straffeloven § 162
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geri Evanger) mot A mfl. (advokat Berit Reiss-Andersen mfl.)

Dommere: Stang Lund, Matningsdal, Bårdsen, Tønder, Schei

Straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, grove narkotikaforbrytelser og grove helerier, jf. straffeloven § 162 tredje ledd første punktum, § 162 andre ledd og § 317 første og tredje ledd, slik bestemmelsen var før lovendring 30. juni 2006 nr. 49, jf. § 60 a.

Ni personer ble i lagmannsretten blant annet domfelt for innførsel av eller medvirkning til innførsel av ca. 290 kilo hasjisj og ca. 470 kg hasjisj 29. og 30. november 2004 eller deler av dette som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Noen av de domfelte ble også kjent skyldige i grove helerier av deler av utbyttet av NOKAS-ranet og av annen kriminell virksomhet. I tillegg kom for enkelte domfelte erverv av 1 kilo amfetamin, medvirkning til overlevering av 2 kilo amfetamin og forsøk på salg av 13 kilo hasjisj. Påtalemyndighetens anke over straffutmålingen og to domfeltes anker over saksbehandlingen førte delvis fram. Ved straffutmålingen la Høyesterett til grunn samme faktiske forhold som lagmannsretten for så vidt angår de straffbare forhold og hendelsesforløpet.

Høyesterett fant at fengsel i 12 år måtte være utgangspunktet ved profesjonell innførsel av så store kvanta som 700 til 800 kilo hasjisj. Organiseringen av den kriminelle virksomhet måtte komme tungt inn ved utmålingen av straff for flere av de domfelte, jf. straffeloven § 60 a. I den grad det forelå tilståelser hadde de begrenset vekt ved straffutmålingen i dette tilfellet. Tidsforløpet ble ikke tillagt nevneverdig betydning for så omfattende saker, hvor blant annet utlevering av en av hovedmennene til Norge først fant sted i september 2006. Ingen av de domfelte hadde bidratt i nevneverdig grad til sakens oppklaring fram til hovedforhandlingen i tingretten i april 2007.

Lagmannsretten la til grunn for straffutmålingen at A var skyldig som hovedmann ved innførsel av 290 kilo hasjisj og medvirkning til innførsel av 470 kilo hasjisj. Han ble også kjent skyldig i grove helerier av 1 588 000 kroner og ca. 4,3 millioner kroner av utbyttet av NOKAS-ranet og i forsøk på overdragelse av 13 kilo hasjisj. Samtlige forhold ble begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Høyesterett skjerpet straffen til 15 års fengsel. Påtalemyndighetens anke over at straffeloven § 162 tredje ledd andre punktum om særdeles skjerpende omstendigheter ikke var anvendt, førte ikke fram.

B ble domfelt for medvirkning til innførsel av 760 kilo hasjisj, og to grove helerier på henholdsvis 1,98 og 1,5 millioner kroner og forsøk på overdragelse av 13 kilo hasjisj. De straffbare handlinger var begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i 13 år og viste blant annet til domfellelsen etter § 60 a.

C ble domfelt for medvirkning til innførsel av 290 kilo hasjisj. I tillegg kom to grove helerier på henholdsvis 4,3 millioner kroner fra NOKAS-ranet og i tillegg 410 000 kroner, og forsøk på overdragelse av 13 kilo hasjisj. De straffbare handlinger var begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Han var domfelt tre ganger tidligere, sist ved Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2005 hvor straffen ble satt til fengsel i 8 år og 6 måneder. Høyesterett skjerpet fellesstraffen til fengsel i 13 år.

D ble domfelt for å ha medvirket til innførsel av 290 kilo hasjisj og 80 kilo hasjisj som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Han var tidligere straffedømt tre ganger. I de to siste dommer i Borgarting lagmannsrett 30. juni og 19. oktober 2006 ble straffene satt til fengsel 2 år og 8 måneder og  4 år og 6 måneder for grove narkotikaforbrytelser. Høyesterett skjerpet fellesstraffen til fengsel i 11 år.

E ble domfelt for å ha medvirket til innførsel av 760 kilo hasjisj og for grovt heleri av 1 980 000 kroner av NOKAS-utbyttet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Han ble i tingretten også domfelt for medvirkning til overlevering av 2 kilo amfetamin. Høyesterett tok domfeltes anke over saksbehandlingen til følge og la under straffutmålingen til grunn at han måtte dømmes for forsettlig grovt heleri av 200 000 kroner. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i 11 år.

F ble domfelt for medvirkning til innførsel av 290 kilo hasjisj og for medvirkning til grovt heleri av 1,98 millioner av NOKAS-utbyttet og i tillegg 820 000 kroner. De straffbare handlinger ble begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe. Fs rolle var å motta og oppbevare penger fra narkotikaomsetningen i Norge for deretter å medvirke til at pengene ble transportert ned til A i Europa på avtalt måte. I tillegg formidlet F etter behov beskjeder fra A til de andre deltakerne i gruppen. Høyesterett var enig med forsvarer i at det forelå en krenkelse etter EMK artikkel 8 da ransakingen i hennes frisørsalong ikke hadde foregått på lovlig måte. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i 6 år.

G ble domfelt for medvirkning til innførsel av 760 kilo hasjisj og for erverv av 1 kilo amfetamin. Sammen med E fant han egnede steder for mottak og oppbevaring av hasjisj og hadde en sentral funksjon i denne forbindelse. Han ble også domfelt for erverv av 1 kilo amfetamin. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i 7 år.

H ble dømt for medvirkning til innførsel av 590 kilo hasjisj. Hans rolle var sammen med andre å losse partiene med hasjisj på mottakerstedene og frakte stoffet til oppbevaringsstedet. Høyesterett satte straffen ned til fengsel i 6 år under henvisning til hans underordnede rolle.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen