Straffutmåling i korrupsjonssak i N

Høyesteretts dom 04.11.2008, HR-2008-01913-A, (sak nr. 2008/890), straffesak, anke over dom
Straffeloven § 276 og § 276 b
A (advokat Anders Brosveet), B og C (advokat Christian B. Hjort), D (advokat Haakon Borgen) og E (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Tønder, Coward, Øie, Bårdsen, Lund

Saken gjaldt straffutmålingen etter domfellelse av hovedmann og øvrige deltakere i korrupsjons- og utroskapssak med tilknytning til kommuneforetaket N i X. Hovedmannen var domfelt for grov utroskap av 99 252 636 kroner, for grov korrupsjon av 6 591 086 kroner og for dokumentfalsk. Straffen ble for han satt til fengsel i syv år. De øvrige deltakerne ble dømt til straff av fengsel fra ett år og syv måneder til tre år og seks måneder. For samtlige domfelte var det gjort fradrag for tilståelser. Straffene var i samsvar med lagmannsrettens dom.

Ved straffutmålingen la Høyesterett til grunn at det ved vedtakelsen av de nye straffebestemmelsene om korrupsjon i 2003, jf. straffeloven § 276 a og § 276 b, skjedde en viss heving av det generelle straffenivået for grov korrupsjon. Også uttalelse om anvendelsen av straffeloven § 62 første ledd ved kombinasjonen av grov utroskap og grov korrupsjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen