Straffutmåling ved annen gangs promillekjøring - spørsmål om det skal gis betinget fengselsstraff

Høyesteretts dom 26.09.2008, HR-2008-01659-A, (sak nr. 2008/965), straffesak, anke over dom
Vegtrafikkloven § 31. Straffeprosessloven § 442
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommere: Stabel, Øie, Bårdsen, Indreberg, Matningsdal

A ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 30 000 kroner for å ha kjørt bil med en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,94 promille nattestid i ---veien i X. Når straffen ikke ble gjort betinget, var det fordi han 12 år tilbake var dømt for promillekjøring, da med 1,74 i promille, jf. vegtrafikkloven 31 tredje ledd. Han anket straffutmålingen til lagmannsretten, som forkastet anken, og ila ham saksomkostninger på 5 000 kroner.

Høyesterett kom til at fengselsstraffen kunne gjøres betinget. Det dreiser seg om ett tidligere forhold, som lå langt tilbake i tid. Det ble vist til prinsippet i straffeloven § 61, og til førerettforskriften § 3-10 som setter en grense på 10 år for når en tidligere promilledom bør vektlegges ved tap av førerett. Det var riktignok høy promille ved den tidligere kjøringen, men den skjedde på en parkeringsplass, med begrenset skadepotensial.

Høyesterett kom videre til at straffeprosessloven § 442 i et tilfelle som dette ikke var til hinder for at lagmannsrettens saksomkostningsavgjørelse ble endret.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen