Straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 05.11.2008, HR-2008-01928-A, (sak nr. 2008/1241), straffesak, anke over dom
Straffeloven § 53
Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Anne Margrethe Katteland) mot A (advokat Trygve Staff)

Dommere: Bårdsen, Tønder, Oftedal Broch, Øie, Coward

Saken gjaldt straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse. Hovedspørsmålet var om deler av fengselsstraffen burde gjøres betinget på det vilkår at domfelte deltok i narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e jf. nr. 6 tredje punktum. Det var første gang Høyesterett tok stilling til bruken av dette særvilkåret, etter at prøveordningen trådte i kraft 1. januar 2006.

Domfellelsen gjaldt kjøp av 3 kg hasjisj og kjøp eller medvirkning til kjøp av 3 kg metamfetamin, oppbevaring eller medvirkning til oppbevaring av vel 1,4 kg metamfetamin og 3,6 kg hasjisj, samt salg eller medvirkning til salg av 1,3 kg metamfetamin. Det var de samme partiene som er kjøpt, oppbevart og solgt.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at fengselsstraffen, uavhengig av om det ble gitt dom for narkotikaprogram eller ikke, passende kunne settes til fire år. Metamfetaminet stod sentralt ved straffutmålingen, og mengden lå på grensen mot § 162 tredje ledd. Domfelte hadde hatt en sentral rolle, og befatningen gikk ut over det som direkte kunne knyttes til hans eget misbruk. Det forelå langt på vei erkjennelse.

Høyesterett var også enig med lagmannsretten i at ett år og seks måneder av straffen burde gjøres betinget på det særlige vilkår at domfelte deltok i narkotikaprogram med domstolskontroll. Domfelte var 53 år, og led av AD/HD. Han hadde misbrukt narkotika fra barne- og ungdomsårene. Han var domfelt 19 ganger tidligere, herunder for en rekke narkotikaforbrytelser. Det var tett forbindelse mellom kriminaliteten og narkotikamisbruket. Han var funnet egnet for deltakelse i narkotikaprogram med domstolskontroll, og hadde sagt seg villig. Lagmannsretten hadde på grunnlag av umiddelbar bevisførsel funnet at han ville ha reelle muligheter for utbytte av den tette oppfølgningen et tilpasset narkotikaprogram vil representere. De allmennpreventive hensyn utelukket en fullt ut betinget dom, men var etter Høyesteretts syn ikke til hinder for deldom.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen