Straffutmåling ved grovt narkotikabrotsverk i samband med oppbevaring av hasj med låg styrkegrad

Høgsteretts dom 24.11.2008, HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, ankar over dom

Dommarane Tønder, Stabel, Coward, Skoghøy, Gjølstad

Straffelova § 162 fyrste og andre ledd, jf. femte ledd

Sakene gjaldt straffutmåling ved grovt narkotikabrotsverk i samband med oppbevaring av ca. 40 kg hasj med låg styrkegrad.

A og B hadde teke på seg å sørgje for transport av eit større hasjparti frå Oslo til X. Det viste seg at hasjen hadde svært låg styrkegrad, noko som førte til at oppdragsgivaren ville returnere stoffet. A og B tok også på seg å sørgje for returen. Før dei hadde byrja med det, blei stoffet beslaglagt av politiet i X, og ei rekkje personar blei gripne. A og B melde seg til politiet då dei fekk kjennskap til dette.

Stoffet inneheldt 1 % THC, som er forkortinga for verkestoffet i hasj, mot normalt 7–8 %. 40 kg tilsvarer ei hasjmengd på 5,7 kg ved normal styrkegrad. Stoffet var lite eigna for omsetjing, men ikkje ubrukeleg som rusmiddel. For å få ein rusdose trong ein 5 gram hasj, noko som inneber at partiet inneheldt ca. 8000 rusdosar.

Tingretten dømde A og B til ei straff av fengsel i høvesvis eitt år og åtte månader og to år. Lagmannsretten forkasta ankane. Det same gjorde Høgsterett.

Hovudspørsmålet gjaldt vektlegging av den låge styrkegraden. Høgsterett tok utgangspunkt i sak HR-2008-01833-A, dom 23. oktober 2008, som gir generelle retningslinjer for straffutmålinga ved narkotika med markert avvikande styrkegrad. Straffa blei såleis fastsett på grunnlag av ei skjønnsvurdering og ikkje ut frå ei reint matematisk omrekning. Det blei òg lagt stor vekt på at dei domfelte tilstod, sjølv om tilståinga ikkje var utan atterhald, sidan dei sjølv hadde meldt seg for politiet. Det blei ikkje gitt frådrag for tidsperioden på to år og fem månader.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen