Straffutmåling ved innførsel av 36,2 gram hasj til eget bruk

Høyesteretts dom 17.06.2008, HR-2008-01074-A, (sak nr. 2008/541), straffesak, anke
A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand)

Dommere: Tønder, Tjomsland, Stang Lund, Kaasen, Lund

Både tingretten og lagmannsretten hadde utmålt en ubetinget fengselsstraff – av lagmannsretten satt til 15 dager.

Høyesterett la til grunn, i samsvar med tidligere rettspraksis, at innførsel og salg av hasj må bedømmes strengere enn kjøp og oppbevaring. Siden det her av lagmannsretten var funnet bevist at hasjen var ment til eget bruk, fant Høyesterett det forsvarlig å gjøre fengselsstraffen betinget, dog kombinert med en ubetinget bot på 10 000 kroner. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen