Straffutmåling ved trusler fremsatt mot kundebehandler i Posten

Høyesteretts kjennelse 13.03.2008, HR-2008-00505-A, (sak nr. 2008/183), straffesak, anke Straffeloven § 227 A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Ingunn Fossgard)

Dommere: Stabel, Indreberg, Stang Lund, Flock, Lund

Straffutmåling ved trusler fremsatt mot kundebehandler i Posten, der det blant annet ble uttalt overfor vedkommende ”du skal dø”.

A oppsøkte X postkontor, der han til vanlig ikke er kjent, for å ta ut penger på sin postbankkonto. Han ble nektet uttak da han ikke hadde gyldig legitimasjon. Han hisset seg da kraftig opp, og uttalte  ”don’t make me angry”, ”du skal dø” og ”jeg skal banke deg”, før han forlot kontoret. I tingretten ble han dømt til 15 dagers ubetinget fengsel. Etter anke til lagmannsretten ble straffen den samme.

Høyesterett tok som utgangspunkt at straffen for alvorlige trusler ligger mellom 15 og 30 dagers fengsel, med variasjoner opp og ned. I det lavere sjikt er samfunnsstraff ikke utelukket, heller ikke betinget fengsel. Drapstrusler hører blant de alvorlige trusler. As trusler fremkom spontant og uten tanke på realisering. Slik ordene falt, måtte de likevel regnes som en drapstrussel. Personer i offentlige serviceyrker har behov for et særlig vern. Trusselen lå likevel i nedre sjikt. Forsvareren hadde ikke fått kontakt med A med sikte på samtykke til samfunnsstraff, som ellers kunne vært aktuelt. Høyesteretts flertall fant ikke grunnlag for betinget fengsel, og anken ble derfor forkastet.

Høyesteretts mindretall – dommerne Lund og Indreberg mente samfunnsstraff kunne vært nærliggende – fordi dette kan være bedre egnet enn ubetinget fengsel til å bevisstgjøre domfelte om sitt samfunnsansvar og hvorledes man må oppføre seg i møte med det moderne samfunns utallige serviceytelser. Da dette var umulig, stemte det for at straffen ble gjort betinget på det vilkår at A følges opp av kriminalomsorgen gjennom noen samtaler i løpet av ett år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen