Straffutmålingen for uaktsomt heleri

Høyesteretts dom 26.06.2008, HR-2008-01151-A, (sak nr. 2008/499), straffesak, anke
Straffeloven § 317
A (advokat Tor Kjærvik) og B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Trude Sparre)

Dommere: Coward, Flock, Tønder, Stabel, Lund

De to domfelte er begge utenlandske statsborgere, i slutten av tyveårene, og tidligere ustraffet. De var tiltalt for forsettlig heleri, men ble ved tingrettens dom funnet skyldig i uaktsomt heleri ved hver å ha overført et beløp på vel 40 000 kroner til mottakere i Albania via Nederland gjennom Forex Bank Norge, til tross for at de burde ha forstått at pengene stammet fra ulovlig virksomhet (konkret narkotikakriminalitet mv.). Begge hadde forklart at landsmenn som de ikke kjente fra før, hadde bedt dem om å bistå med overføringen fordi de ikke kunne legitimere seg på annen måte enn ved identifikasjonskort fra asylmottakene der de oppholdt seg, noe banken ikke godtok.

Tingretten satte straffene til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 3000 kroner. De domfeltes anker til lagmannsretten over straffutmålingen førte ikke frem. Også deres strafutmålingsanker til Høyesterett ble forkastet, under dissens 4-1.

Høyesteretts flertall uttalte at rettspraksis ga liten veiledning for straffutmålingen ved slikt uaktsomt heleri som her, men at det er på det rene at straffen skal være mildere enn ved forsettlig heleri. Her ble beløpets størrelse ansett å være midt i kjerneområdet for simpelt heleri, mens skylden burde sies å ligge i det øvre sjikt av vanlig uaktsomhet. Allmennpreventive hensyn måtte veie tungt ved straffutmålingen for slike heleriovertredelser som her. Det forelå formildende omstendigheter – samarbeid med politiet og lang saksbehandlingstid, men flertallet kom til at det var tatt tilstrekkelig hensyn til dette ved de straffene som tingretten og lagmannsretten hadde fastsatt.

Mindretallet, dommer Lund, fremhevet at handlingene skjedde som hjelp til landsmenn uten personlig vinning for øye, og at de domfelte ikke var klar over at deres pengeoverføringer inngikk i forbrytersk virksomhet, oppstykket i enkelttransaksjoner. Ut fra de formildende omstendighetene stemte han for at straffene skulle settes til bøter på 5 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen