Trussel fremsatt i forbindelse med konsultasjon hos psykiater

Høyesteretts dom 05.11.2008, HR-2008-01927-A, (sak nr. 2008/1288), straffesak, anke over dom
Straffeloven § 227
A (advokat Else Bugge Fougner) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Prebe)

Dommere: Øie, Bårdsen, Tønder, Oftedal Broch, Coward

Saken gjaldt spørsmål om straffeloven § 227 om trusler skal tolkes innskrenkende når en trussel er fremsatt i forbindelse med konsultasjon hos psykiater.

Politimesteren i Oslo satte 10. desember 2007 A under tiltale for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ om trusler. Grunnlaget for tiltalen var at A under konsultasjon hos psykiater hadde uttalt at han skulle skaffe hagle og ta livet av en navngitt politibetjent, hvilket etter omstendighetene var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Oslo tingrett avsa 26. februar 2008 dom hvor A ble dømt etter tiltalen til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år. A anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet til Borgarting lagmannsrett, som ved dom 27. juni 2008 kom til samme resultat som tingretten.

A anket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Det ble anført at lagmannsretten bygget på uriktig lovanvendelse når den la til grunn at den aktuelle trusselen var straffbar etter straffeloven § 227. Trusselen ble fremsatt i en behandlingssituasjon, og hensynet til tillitsforholdet mellom lege og pasient måtte føre til en innskrenkende tolkning av § 227.

Høyesterett antok at truende uttalelser som fremkommer under konsultasjon med psykiater eller psykolog, bare unntaksvis vil være av en slik art at gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 227 om trusler er overtrådt. Videre ble det antatt at de truende uttalelser som omfattes av ordlyden i § 227, ofte ikke vil fremstå som en naturlig og integrert del av samtalen med psykiateren eller psykologen. Hensynet til fortrolighet mellom pasient og behandler vil riktignok kunne gjøre seg gjeldende også i disse mer unntakspregende situasjonene, men etter Høyesteretts syn ikke med den samme styrke som ved de situasjoner som faller utenfor gjerningsbeskrivelsen i § 227.

På den annen side måtte hensynet til å beskytte samfunnet mot personer som fremsetter alvorlige trusler, veie tungt. Blant annet vil det kunne være behov for varetektsfengsling og forvaring. Slike reaksjoner vil imidlertid være avskåret dersom handlingen ble ansett som rettmessig. Høyesterett fant derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å tolke straffeloven § 227 innskrenkende. Lagmannsretten hadde tolket § 227 riktig, og anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen