Trygdebedrageri – straffutmåling

Høgsteretts dom 23.05.2008, HR-2008-00927-A, (sak nr. 2008/546), straffesak, anke
Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ole Bredrup Sæverud) mot A (advokat Per S. Johannessen)

Dommarane: Tjomsland, Matningsdal, Indreberg, Tønder, Gjølstad

Saka gjaldt straffutmåling ved medvite trygdebedrageri i eit tilfelle der den domfelte ved å løyne at ho var sambuar med barnefaren, hadde lurt NAV til å utbetale henne urettkommen overgangsstønad og utvida barnetrygd med til saman 63 658 kroner.

Tingretten og lagmannsretten fastsette ei fengselsstraff på vilkår på høvesvis 60 og 36 dagar. Høgsterett tok omsyn til anken frå påtalemakta og fastsette straffa til 15 dagar fengsel utan vilkår. Det blei vist til dommen i Rt. 2006 side 1454, der det var uttalt at det som ein stor hovudregel bør reagerast med fengsel utan vilkår når eit medvite trygdebedrageri overstig ca. 60 000 kroner i omfang. Det låg ikkje føre omstende som tilsa at utgangspunktet burde fråvikast i denne saka.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen