Ulovleg fiske av blåkveite i fiskerisona ved Svalbard

Høgsteretts orskurd 25.04.2008, HR-2008-00735-A, (sak nr. 2008/347), straffesak, anke
Lov om Norges økonomiske sone § 9 annet punktum
Valiela S.A.(advokat Sigurd Knudtzon) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Torstein Hevnskjel

Dommarane Stabel, Matningsdal, Utgård, Kaasen, Lund

Ulovleg fiske av blåkveite i fiskerisona ved Svalbard. Spørsmål om inndraging av delar av verdien av fartøyet og reiskapen, jf. lov om Noregs økonomiske sone § 9 andre punktum.

Det spanske fiskebåtreiarlaget Valiela S.A. blei i tingretten dømt for ulovleg fangst av 363 882 kilo blåkveite. Dommen omfatta også ei rekkje lovbrot for å skjule det ulovlege fisket, som feilrapportering, feilføring av fangstdagbok, ulovleg utslepp av fangst, uriktig forklaring til kontrollstyresmaktene og unnlating av å følgje ordre frå Kystvakta. Tingretten dømde reiarlaget til føretaksstraff med ei bot på 600 000 kroner og inndraging av 12 millionar kroner. I lagmannsretten blei inndraginga sett til 10,5 millionar kroner. Av dette var 5,5 millionar knytte til den ulovlege fangsten og 5 millionar til ein del av fartøyet og reiskapen. Det siste spørsmålet blei anka til Høgsterett, som forkasta anken. Det dreidde seg om uvanleg graverande og omfattande ulovleg fiske av blåkveite, som er ein sårbar fiskeart. Dessutan var dei reelle forholda aktivt søkt skjulte for styresmaktene. Det var klart at ein del av verdien av fartøyet og reiskapen måtte inndragast, i tillegg til den ulovlege fangsten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen