Unnlatt å møte til førstegangstjeneste - straffutmåling

Høyesteretts dom 25.06.2008, HR-2008-01139-A, (sak nr. 2008/709), straffesak, anke
Militær straffelov § 35 første ledd første straffalternativ jf. § 34
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (Generaladvokat Arne Willy Dahl)

Dommere: Flock, Bruzelius, Matningsdal, Stang Lund, Lund

A ble i 2005 dømt til ubetinget fengsel i 18 dager for å ha unnlatt å møte til førstegangstjeneste, jf militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ. Ved ny innkalling i 2006 unnlot han på ny å møte. Han begrunnet det med at han valgte å prioritere sitt arbeide og at han dessuten ikke var motivert for å avtjene førstegangstjenesten. Han ble i tingretten straffedømt for overtredelse av militære straffelov § 35 første ledd første straffalternativ til fengsel i 90 dager, hvorav 69 dager ble gjort betinget. Lagmannsretten forkastet As anke.

A anket over straffutmålingen til Høyesterett og pekte på at den endrete situasjon, hvor bare en del av de vernepliktige blir innkalt til førstegangstjeneste, har ført til at det i stor grad benyttes betingede reaksjoner ved unnlatt fremmøte. Høyesterett uttalte at den tidligere domfellelsen måtte bedømmes som et skjerpende moment ved straffutmålingen. Det var fortsatt nødvendig med klare reaksjoner mot den som unnlater å møte i den hensikt å unndra seg tjenesten. Samfunnsstraff fremsto ikke som noe naturlig alternativ til fengsel, og var dessuten en reaksjon som ikke var nevnt i militær straffelov § 12. Etter dette ble anken forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen