Unnlatt pliktig regnskapsførsel

Høyesteretts dom 05.03.2008, HR-2008-00442-A, (sak nr. 2008/20), straffesak, anke
Regnskapsloven § 8-5 første ledd første straffalt. og bokføringsloven § 15 første ledd første straffalt.
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Dommere: Flock, Gussgard, Coward, Øie, Gjølstad

Unnlatt pliktig regnskapsførsel, regnskapsloven § 8-5 første ledd første straffalternativ og bokføringsloven § 15 første ledd første straffalternativ – straffutmåling.

A ble i tingretten og i lagmannsretten dømt til ubetinget fengsel i 21 dager. Etter anke fastsatte Høyesterett straffen til samfunnsstraff i 36 timer, subsidiært fengsel i 21 dager.

Domfelte hadde i 2004 og 2005 drevet næringsvirksomhet som snekker med en årlig omsetning på ca. 700 000 kroner. Han hadde overhodet ikke ført regnskaper. Derimot hadde han sendt inn momsoppgaver og utarbeidet næringsoppgaver til bruk for ligningen. Dette hadde skjedd ved summering av bilag for inntekter og utgifter, som han fortløpende hadde satt inn i permer. Høyesterett bemerket at overtredelsen av regnskapsplikten var så vidt omfattende at den i utgangspunktet tilsa en ubetinget fengselsstraff.

Les hele avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen