Frifinnelse av trailersjåfør opphevet

Høyesteretts kjennelse 06.05.2008, HR-2008-00807-A, (sak nr. 2008/112), straffesak, anke
Straffeloven § 239
Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans A. Vikheim) mot A (advokat Gunnar Ravlo)

Dommere: Bruzelius, Indreberg, Tønder, Oftedal Broch, Tjomsland

Saken gjaldt spørsmålet om lagmannsrettens flertall uriktig hadde frifunnet en bilfører for overtredelse av straffeloven § 239.

A førte en trailer i X i Y 14. desember 2006 ved 16-tiden. I krysset mellom X og Z, hvor man enten må svinge til venstre eller høyre, plasserte han seg i venstre fil etter å ha signalisert at han ville svinge til venstre. Det var imidlertid mye trafikk i Z, og han ombestemte seg å begynte i stedet å svinge til høyre, mens det fremdeles var rødt lys for sving til venstre. En syklist som hadde tatt oppstilling foran traileren for å svinge til venstre, ble kjørt ned og omkom.

Tingretten fant A skyldig i overtredelse av bl.a. straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 3 jf. § 31 første ledd. Lagmannsretten fant ham skyldig i overtredelse av vegtrafikkloven § 3, men et flertall – alle unntatt en av fagdommerne –  kom til at han måtte frifinnes for overtredelse av § 239. Flertallet konkluderte med at hans uaktsomhet hadde vært ”kortvarig” og at hans ”uaktsomhet kan ikke anses mer klanderverdig enn den som ble utvist av bilførerne i Rt. 1990 side 1021 og Rt. 1991 side 216”.

Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde nyttet feil aktsomhetsnorm, og opphevet frifinnelsen.

Det ble lagt til grunn at A skapte en situasjon som påkalte særlig aktpågivenhet fra hans side. Han bestemte seg for å svinge til høyre mens det fremdeles var rødt lys for den fil han hadde plassert traileren i, og etter at han hadde signalisert at han aktet å svinge til venstre. Situasjonen som oppsto hadde stor likhet med den som foreligger ved rygging. Høyesterett kunne ikke se at A hadde gjort tilstrekkelig for å eliminere mulig fare før han svingte til høyre. Traileren hadde betydelige blindsoner foran og til høyre for fronten, og at disse var blitt utvidet på grunn av en ulovlig hyllekonsoll. Han måtte legge til grunn at andre trafikanter kunne ha innrettet seg i samsvar med det han hadde tilkjennegitt ved filvalg og signalbruk.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen