Uforsiktig omgang med skytevåpen og ild. Straffutmåling

Høyesteretts dom 19.08.2008, HR-2008-01437-A, (sak nr. 2008/727) straffesak, anke
Straffeloven § 352 første ledd, annet straffalternativ og annet ledd
A (advokat Trond P. Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ellen Katrine Hætta)

Dommere: Oftedal Broch, Bruzelius, Matningsdal, Coward, Gjølstad

A ble i tingretten dømt til samfunnsstraff i 60 timer for uforsiktig omgang med skytevåpen – skyting med skarpe skudd. Lagmannsretten domfelte også for uforsiktig omgang med ildsfarlige stoffer, et forhold som isolert ville ha medført en bot. Straffen ble satt til fengsel i 75 dager, hvorav 45 dager ble gjort betinget ut fra uforsvarlig tidsbruk på saken.

A anket til Høyesterett over straffutmålingen. For Høyesterett var det sentrale forhold skytingen med skarpe skudd. Det var skutt minst 15 skudd, 7 med rifle, 8 med hagle. Riflene med den ammunisjon som ble benyttet, hadde en rekkevidde på fire til fem kilometer. Det var et par hus og en riksvei i nærheten. Det var også en person til stede i en utleiedel i huset der A skjøt fra, noe han ikke var klar over. Skytingen skjedde om natten vinterstid og A var beruset. Skytingen var ukontrollert, og risiko for alvorlig skade var til stede for samtlige skudd. Imidlertid ble ingen skadet.

Forut for ankens behandling i Høyesterett ble det foretatt en personundersøkelse. Det fremgikk av denne at A lenge hadde hatt omfattende psykiske problemer og vært i kontakt med behandlingsapparatet i mange år. Han var imidlertid nå i en positiv rehabiliteringsfase, var medikamentfri i forhold til sin psykiske helse og hadde fått kontroll over sitt kroniske alkoholmisbruk.

Selv om meget av det som kom frem i personundersøkelsen talte for bruk av samfunnsstraff, kom Høyesterett under tvil til at skytingen med skarpe skudd under de beskrevne forhold var en for grov overtredelse til at samfunnsstraff kunne benyttes.

Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens straffutmåling. Det kritikkverdige tidsforbruket bestod i at saken, som i seg selv var oversiktlig, var ferdig etterforsket ved et avhør av siktede 28. april 2006. Likevel ble tiltale ikke tatt ut før 16. januar 2007.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen