Utmåling av straff for bistand til flukt

Høyesteretts dom 09.10.2008, HR-2008-01745-A, (sak nr. 2008/1038), straffesak, anke over dom
Straffeloven § 132 annet ledd
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Dommere:  Indreberg, Stabel, Oftedal Broch, Matningsdal, Gussgard

Saken gjelder straffutmåling, og reiser særlig spørsmål om utmåling av straff for bistand til flukt, jf. straffeloven § 132 annet ledd.

A ble pågrepet natt til torsdag 24. august 2006 i X. Han var fører av en bil med tre passasjerer hvorav to, B og C, var navngitte mistenkte etter en skyteepisode på Aker Brygge i Oslo fire dager tidligere, der to personer ble forsøkt drept.

Tingretten la til grunn at A var blitt spurt om han kunne ta kjøreoppdraget etter at skyteepisoden fant sted. Han var en barndomsvenn av C, og visste at passasjerene var mistenkt for drapsforsøk, og at de ønsket å komme bort. Han fikk ikke penger for kjøringen. 

Det er nå mer enn femti år siden Høyesterett utmålte straff for overtredelse av straffeloven § 132 annet ledd. Det ble derfor lagt til grunn at straffutmålingen kunne foretas på et relativt fritt grunnlag innenfor den øvre strafferammen på fengsel i to år. Ved straffutmålingen må alvoret i det forhold den som flykter er mistenkt for, være av vesentlig betydning. Videre må bistandens omfang, varighet og betydning for den som søker å unndra seg strafforfølgning, vektlegges. Det kan også ha betydning hva som er motivet til den som hjelper.

Passende straff for den aktuelle overtredelsen, dersom denne skulle vært pådømt isolert, ble ansett å være fengsel i seks måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen