Avvist anke om gyldighet av vedtak

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 11.02.2008, HR-2008-00278-U, (sak nr. 2007/1862), sivil sak, kjæremål
Ivar Tangeraas mfl. (advokat Øystein Teigland) mot Arild Austerheim mfl. (advokat Kjell M. Brygfjeld)

Dommere: Schei, Tjomsland, Endresen

Avvisning av anke pga. manglende rettslig interesse. Offentligrettslig trepartsforhold:

Arild Austerheim og Norges Naturvernforbund tok ut søksmål mot staten v/Landbruks- og matdepartementet og en rekke grunneiere om gyldigheten av et vedtak om å tillate utbygging av en skogbilvei. Tingretten kjente vedtaket ugyldig. Grunneierne anket dommen. Austerheim og Naturvernforbundet var oppgitt som ankemotparter. Staten anket ikke tingrettens dom.

Lagmannsretten avviste anken under henvisning til at staten måtte være part i saken, jf. Rt. 2000 side 1195.

Utvalget bemerket at det offentlige måtte være part i saker hvor prøvingen gjaldt gyldigheten av forvaltningsvedtak, og at fordi formålet med søksmålet var å hindre grunneierne i å bygge veien, måtte søksmålet også rettes mot grunneierne. Utvalget understreket at det offentlige også måtte være part i ankeomgangen, men at statens standpunkt til ankespørsmålet ikke kunne avskjære grunneierne fra å få overprøvd tingrettens avgjørelse. Hvor staten valgte å akseptere tingrettens dom, måtte grunneierne kunne rette anken også mot staten. Grunneierne hadde et klart behov for å få dom for at vedtaket var gyldig, og dersom anken førte frem, ville dette bli slått fast også i forhold til staten. Lagmannsretten skulle ha gitt prosessuell veiledning om, og det skulle vært gitt frist for å trekke staten inn som part. Kjæremålsutvalget opphevet etter dette lagmannsrettens kjennelse.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen