Høyesterett - sivil

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

HRdom, 22.12.2009, HR-2009-02396-A, (sak nr. 2009/1153), sivil sak, anke over dom ABG Sundal Collier Holding ASA (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Christian Lund) og Carnegie ASA (advokat Oddgeir Kjørsvik) mot staten v/Skattedirektoratet) Merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 4 bokstav e  

Habilitetsspørsmål

Høgsteretts orskurd 21.12.2009, HR-2009-02378-P, (sak nr. 2009/1575), sivil sak, anke over dom Bergshav Tankers AS (advokat Invald Falch og advokat Thomas Horn) Rettsleg medhjelpar: (advokat Dagfinn Clemetsen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettsleg medhjelpar: (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch) HR-2009-2378-P,...

Spørsmål om kneskade under danseundervisning er arbeidsulykke

Høyesteretts dom 21.12.2009, HR-2009-01120-A, (sak nr. 2009/1120), sivil sak, anke over dom Folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) mot Katie Sofie Stensen Lier (advokat Tom Sørum)

Gyldighet av ligningsvedtak

Høyesteretts dom 11.12.2009, HR-2009-02323-A, (sak nr. 2009/580), sivil sak, anke over dom Niels Gregers Stolt-Nielsen (advokat Einar Harboe) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Krav om naturalutlegg i fast eigedom

Høgsteretts dom 26.11.2009, HR-2009-02232-A, (sak nr. 2009/716), sivil sak, anke over dom Skiftelova § 61 Anders Magne Melingen mfl. (advokat Anne-Sofie Lutro) mot Edvard Melingen (advokat Stig J. Harris)

Krav om frådrag for tap som følge av svindel

Høgsteretts dom 20.11.2009, HR-2009-02190-A, (sak nr. 2009/657), sivil sak, anke over dom Skattelova § 6-1 Svein Tore Samdal (advokat Tone Lillestøl) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Chatrine Haug)    

Spørsmål om mishøveleg vedtak om utvising

Høgsteretts dom 13.11.2009, HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom Utlendingslova 24. juni 1988 nr. 64 § 30 tredje ledd A (advokat Tom Barth Hofstad) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund)

Gyldighet av vedtak fra Utlendingsnemnda

Høyesteretts dom, 06.11.2009, HR-2009-02074-A, (sak nr. 2008/1979), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (advokat gunnar O. Hæreid) mot A, B og C (advokat Knut O. Eldhuset) Utlendingsloven § 8 annet ledd 

Forståelsen av odelsloven av 1821 § 9

Høyesteretts dom, 16.10.2009, HR-2009-01976-A, (sak nr. 2009/441), sivil sak, anke over dom Morten Kolstad mfl. (advokat Rolf B. Nybakk) mot Tone Karin Lund-Vang (advokat Inge E. Grøndalen)

Spørsmål om foreldelse av arverett

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01917-A, (sak nr. 2009/277), sivil sak, anke over dom A (advokat Johan Stiegler) mot B mfl. (advokat Ulf-Einar Staalesen) Arveloven § 75

Spørsmål om oppreisning for varetektsfengsling

Høyesteretts dom, 06.10.2009, HR-2009-01907-A, (sak nr. 2009/307), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og politidepartementet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Steinar Wiik Sørvik)

Ekspropriasjon av Hakloa Vestre

Høgsteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01825-A, (sak nr. 2009/212), sivil sak, anke over dom Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Steinar Mageli) Jordlova § 14

Søknad om familiesameining

Høgsteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01826-A, (sak nr. 2009/745), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Gunnar O. Hæreid) mot A og B v/verje C (advokat Sigrid Broch) Utlendingslova § 9 andre ledd

Manglende begrunnelse ved lagmannsrettens ankenektelse i sivil sak

Høyesteretts kjennelse 18.09.2009, HR-2009-01818-S, (sak nr. 2009/363) og (sak nr. 2009/365), sivile saker, anker over beslutning Avante AS (advokat Anders Ryssdal) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) og Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Anders Ryssdal) mot Erik Finsbråten, Jan-Arne Finsbråten og Magne Finsbråten (advokat Bendik Christoffersen)  

Omfang av patentvernet

Høyesteretts kjennelse 02.09.2009, HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009/738), sivil sak, anke over kjennelse Patentloven § 39 Eisai Co. Ltd. mfl. (advokat Gunnar Sørlie) mot Krka Sverige AB (advokat Håkon H. Bleken)

Tidligere styremedlems ansvar overfor selskapets konkursbo

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01717-A, (sak nr. 2009/500), sivil sak, anke over dom Akesjeloven § 10-9 annet ledd jf. § 2-19 Erling Ulven Borg (advokat Eivind Bjøralt) mot Finance Credit AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen)  

Krav om yrkesskadeforsikring

Høgsteretts dom 30.06.2009, HR-2009-01376-A, (sak nr. 2009/267), sivil sak, anke over dom A (advokat Espen simonsen) mot Landbruksforsikring AS (advokat Mona Stieng Gaustad)  

Spørsmål om habilitet for justitiarius og en dommer i to storkammersaker

Høyesteretts kjennelse 11.06.2009, HR-2009-01199-S, (sak nr. 2009/363) sivil sak, anke over beslutning og (sak nr. 2009/365), sivil sak, anke over beslutning Avante AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Stephan L. Jervell) mot Erik Finsbråten mfl. (advokat Bendik Christoffersen)

Erstatningskrav mot tidligare arbeidsgivar

Høgsteretts orskurd 05.06.2009, HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent Endresen) Arbeidsmiljølova § 17-4

Gyldigheit av oppseiing

Høgsteretts dom 03.06.2009, HR-2009-01129-A, (sak nr. 2009/101), sivil sak, anke over dom Arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd annet punktum A (advokat Kjetil Edvardsen) mot X fylkeskommune (advokat Espen Johannessen)

Endring av reguleringsplan i Husebyskogen, Oslo

Høyesteretts dom, 29.05.2009, HR-2009-01093-A, (sak nr. 2008/1851), sivil sak, anke over dom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mfl. (advokat Frode A. Innjord) mot staten v/Miljøverndepartementet mfl. (advokat Gunnar O. Hæreid)

Omsorgsovertakelse

Høgsteretts dom 06.05.2009, HR-2009-00965-A, (sak nr. 2009/46), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Knut H. Strømme) mot A (advokat Christian B. Hjort)  

Utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet

Høyesteretts dom 30.04.2009, HR-2009-00930-A, (sak nr. 2008/1212), sivil sak, anke over dom Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Eyvin Sivertsen) mot A (advokat Jan M. Birkeland)  

Gyldighet av vedtak om utvisning etter utlendingsloven

Høyesteretts dom 30.04.2009, HR-2009-00929-A, (sak nr. 2008/1257), sivil sak, anke over dom Utlendingsloven § 29 annet ledd Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Eyvin Sivertsen) mot A (advokat Brynjulf Risnes)  

Spørsmål om tidspunkt for forsikringsdekning

Høyesteretts dom 15.04.2009, HR-2009-00801-A, (sak nr. 2008/1916), sivil sak, anke over dom Willy Asbjørn Olsen mfl. (advokat Thor Johan K. Larsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) Lov 16.07 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 5-2 tredje ledd

Spørsmål om oppgradering av kraftanlegg i Hattbergsdalen

Høyesteretts dom 19.03.2009, HR-2009-00638-A, (sak nr. 2008/1720), sivil sak, anke over dom Plan- og bygningsloven § 113 jf. § 23 nr. 1 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 7 Kvinnherad Energi AS (advokat Bjarte Kristian Døssland) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)  

Rettsstridig bruk av bilde

Høyesteretts dom 6.03.2009, HR-2009-00547-A, (sak nr. 2008/1808) sivil sak, anke over dom Åndsverkloven § 55 A (advokat Arne Meltvedt) mot Magasinforlaget AS og Kristine Moody (advokat Trond Hatland)

Spørsmål om eigedomsrett til setrar i Øyer

Høgsteretts dom 24.02.2009, HR-2009-00452-A, (sak nr. 2008/1383), sivil sak, anke over dom Tinglysingslova § 27 Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) mot Arne Henning Nordby mfl. (advokat Christen S. Dahl)

Skatteplikt for interessenter i indre selskap

Høyesteretts dom 30.01.2009, HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom Skatteloven § 12-2 bokstav f SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Til toppen