Ansvar for sakskostnader i sak om skatteplikt til Norge for utenlandsk selskap

Høyesteretts dom, 12.11.2009, HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot Rydberg Levy Group Inc. (advokat Tom Risa)

Dommere: Bruzelius, Øie, Webster, Indreberg, Gussgard

Saken for Høyesterett gjaldt ansvar for sakskostnader i sak om skatteplikt til Norge for utenlandsk selskap, hvor partene under ankeforhandlingen i Høyesterett for øvrig har nedlagt likelydende påstander.

Den felles påstanden medførte at selskapet måtte anses å ha vunnet saken ved at det hadde fått medhold i det vesentlige av sitt krav, jf. tvisteloven § 20-2 første jf. annet ledd. Staten krevde seg imidlertid tilkjent sakskostnader etter lovens § 20-4. Høyesterett kom til at det ikke var grunn til å tilkjenne statens sakskostnader etter denne bestemmelsen for så vidt gjaldt kostnadene for Høyesterett. Staten fikk imidlertid medhold i sin subsidiære anførsel om at tvisteloven § 20-2 tredje ledd fikk anvendelse for kostnadene for Høyesterett.

For sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten fikk tvistemålslovens bestemmelser anvendelse. Ut fra den felles påstanden, la Høyesterett til grunn at saken var delvis vunnet og delvis tapt, slik at tvistemålslovens § 174 kom til anvendelse. Høyesterett fant ikke grunn til å anvende tvistemålsloven §§ 173 og 177. For lagmannsretten kom Høyesterett til at § 180 annet ledd jf. § 174 første ledd fikk anvendelse. For tingretten ble ankemotparten tilkjent omkostninger etter § 174 annet ledd in fine.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen