Avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag

Høyesteretts dom, 09.10.2009, HR-2009-01932-A, (sak nr. 2009/459), sivil sak, anke over dom

Puvaneswaran Jegatheeswaran (advokat Erik Kr. Gundersen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Kine E. Steinsvik)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Tønder, Webster, Gussgard

Omgjøring av tidligere avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag. Spørsmål om betydning av barnekonvensjonen og uttalelser fra FNs barnekomité.

En tamilsk gutt fra Sri Lanka – kalt Ashok – kom alene som asylsøker til Norge som niåring i 2002. Etter hvert ble han plassert i fosterhjem hos en tamilsk familie i Lørenskog. Det var ikke grunnlag for asyl, og han fikk også avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsnemnda la til grunn at han hadde familie i Sri Lanka som kunne ta vare på ham, og at det derfor ville være best for ham å returnere dit. Nemnda vurderte ham som et såkalt ankerbarn, og mente også innvandringspolitiske hensyn knyttet til bruk av barn på denne måten, tilsa samme resultat. Etter endelig avslag på omgjøringssøknad ble Ashok sendt tilbake til Sri Lanka i 2006. Tingretten og lagmannsretten kom til at vedtaket var gyldig.

Høyesterett kom til samme resultat. Den generelle uttalelse fra FNs barnekomité om vektlegging av barnets beste i slike saker, kunne ikke forstås slik at barnets beste skulle vurderes uavhengig av familietilknytning i hjemlandet. Utgangspunktet er at barn skal gjenforenes med sin familie. Et utsagn om at det ikke skulle legges vekt på innvandringspolitiske hensyn i slike saker, måtte anses først og fremst rettet mot situasjoner der barnet har et særlig beskyttelsesbehov, eller gjenforening med familie er uaktuelt eller uforsvarlig. Det var ikke feil i nemndas begrunnelse eller faktagrunnlag. Høyesterett prøvde også nemndas generelle forståelse av barnets beste, og forsvarligheten i avveiningen av de ulike hensyn i saken, uten å finne feil.

Én dommer hadde en særlig begrunnelse for det samme resultatet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen