Forståelsen av odelsloven av 1821 § 9

Høyesteretts dom, 16.10.2009, HR-2009-01976-A, (sak nr. 2009/441), sivil sak, anke over dom

Morten Kolstad mfl. (advokat Rolf B. Nybakk) mot Tone Karin Lund-Vang (advokat Inge E. Grøndalen)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Webster, Indreberg, Schei

Høyesterett kom til at en odelseiendom må anses for å ha vært ute av ”Ætlæg” i forhold til odelsloven av 1821 § 9 mens den tilhørte en odelsløs ektefelles særeie, og at det derfor – mens denne ektefelle hadde hjemmel til eiendommen – løp odelspreskripsjon. Dette var i samsvar med den rettsoppfatning Høyesterett hadde lagt til grunn i Rt. 1937 side 7. Fristen tok til å løpe fra det tidspunkt skjøtet ble tinglyst, det krevdes ikke at ektepakten – hvor formuesordningen fremgikk – var anmerket i grunnboken.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen