Gyldigheten av ligningsnemnds vedtak om skatt på gevinst av aksjesalg

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01916-A, (sak nr. 2009/276), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt nord (advokat John Steen Holm) mot Hurtigruten ASA (advokat Harald Willumsen)

Dommere: Indreberg, Skoghøy, Stabel, Webster, Gussgard

Rederiene OVDS ASA (senere innfusjonert i Hurtigruten ASA) og DSD ASA, som hver eide 50 prosent av aksjene i Nor-Cargo Holding ASA, inngikk 9. mars 2004 avtale med Posten Norge AS om salg av samtlige aksjer i Nor-Cargo til Posten. Avtalen fastsatte at overdragelsen av aksjene var betinget av at konkurransemyndighetene ikke traff endelig vedtak som medførte at avtalen falt bort eller ga Posten rett til å heve, og at verken kjøper eller selger hevet avtalen som følge av at det under ”due diligence”-perioden ble avdekket forhold som berettiget til heving.

Posten og selgerne ble etter ”due diligence”-perioden enige om en reduksjon av kjøpesummen på 15 mill kr samt at selgerne ga en garanti til en verdi av opptil 13 mill. kr. Posten gikk med på dette, selv om den mente det var grunnlag for å kreve reduksjon med 74 mill. kr. Konkurransetilsynet meddelte 8. juni 2004 at det ikke ville gripe inn mot avtalen, og oppgjør og overføring av aksjene fant sted. 

I desember 2004 ble skatteloven § 2-38 vedtatt. Bestemmelsen gir skattefritak for gevinst av aksjesalg fra blant annet allmennaksjeselskaper og gjelder for gevinst realisert fra og med 26. mars 2004. Ligningskontoret la til grunn at aksjene ble  realisert på avtaletidspunktet 9. mars 2004, og derfor ikke omfattet av den nye bestemmelsen.

Høyesterett kom til at aksjene ikke ble realisert ved avtaleinngåelsen. Realisasjonsbegrepet i skatteloven § 10-31 måtte forstås på samme måte som avhendelsesbegrepet i aksjegevinstskatteloven 1971. I Rt. 1995 side 872 la Høyesterett til grunn at avhendelse foreligger når gevinsten er klarlagt og sikret for selgerne. Da det etter Høyesteretts vurdering var en reell risiko for at både utfallet av kjøperens ”due diligence” og konkurransemyndighetenes behandling av avtalen kunne lede til heving eller bortfall av avtalen, var dette kravet ikke oppfylt.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen