Gyldigheten av vedtak fra Markedsrådet om forhåndsfastsatt tvangsmulkt for alkoholreklame

Høyesteretts dom 24.06.2009, HR-2009-01319-A, (sak nr. 2009/43), sivil sak, anke over dom

Pedicel AS (advokat Jan Magne Juuhl-Langseth) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Eyvin Sivertsen)

Alkoholloven § 9-2

Dommere: Endresen, Øie, Matningsdal, Utgård, Lund

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak av Markedsrådet, som forhåndsfastsatte tvangsmulkt på 200 000 kroner dersom det i bladet Vinforum  på ny ble trykket reklame for alkoholholdige drikker i strid med alkoholloven § 9-2. Det var enighet om at et slikt forbud fulgte av alkoholloven, og spørsmålet var om vedtaket var i strid med EØS-retten.

Det var heller ikke omtvistet at reklameforbudet måtte anses som en restriksjon i relasjon til EØS-avtalen artiklene 11 og 36 om fri bevegelighet av henholdsvis varer og tjenester, og at det avgjørende da ville være om restriksjonene likevel var tillatte etter EØS-avtalen artikkel 13. Etter denen bestemmelsen vil en restriksjon i den frie bevegelighet være tillatt blant annet når restriksjonen må anses både egnet og nødvendig for å fremme folkehelsen.

I kravet til at restriksjonen skal være nødvendig, ligger at den samme virkning på totalkonsumet ikke kunne oppnås ved alternative tiltak som i mindre grad griper inn i den frie handel. Høyesterett fant at restriksjonen måtte anses nødvendig. Det ble lagt til grunn at begrensninger i forbudet som  av kvantitativ art måtte forutsettes å influere på beskyttelsesnivået, og at det ikke kunne legges til grunn at regler om reklamens innhold kunne erstatte et totalforbud. Det ble i denne sammenheng også pekt på den langsiktige holdningsskapende efffekt av et totalforbud.

Høyesterett fant at det ikke fulgte av artikkel 13 at det også skulle foretas en interesseavveining der den reduksjon i alkoholkonsumet som kunne antas å følge av reklameforbudet, skulle holdes opp mot den negative virkning for handelen.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen