Habilitetsspørsmål

Høgsteretts orskurd 21.12.2009, HR-2009-02378-P, (sak nr. 2009/1575), sivil sak, anke over dom

Bergshav Tankers AS (advokat Invald Falch og advokat Thomas Horn) Rettsleg medhjelpar: (advokat Dagfinn Clemetsen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettsleg medhjelpar: (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

HR-2009-2378-P, (sak nr. 2009/1663), sivil sak, anke over dom

Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettsleg medhjelpar: (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch) mot Bergesen Gas Shipping AS mfl. (advokat Ingvald Falch og advokat Thomas Horn) Rettsleg medhjelpar: (advokat Dagfinn Clemetsen)

Dommere: Utgård, Gussgard, Tjomsland, Flock, Skoghøy, Stabel, Øie, Tønder, Endresen, Indreberg, Bårdsen, Sverdrup, Schei

Høgsteretts plenum kom til at fem av dommarane må vike sete under plenumsbehandlinga av to saker der spørsmålet er om likningane av reiarlag for 2007 byggjer på ei lovendring som er i strid med forbodet i Grunnlova § 97 om tilbakeverkande lover eller med vernet av eigedom i tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 til den Europeiske menneskerettskonvensjonen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen