Irettesetjing av advokatfirma frå Tilsynsrådet for advokatverksemd

Høgsteretts dom 05.06.2009, HR-2009-01155-A, (sak nr. 2009/299), sivil sak, anke over dom

Advokatfirmaet X & Co. AS v/advokat A, Advokat A mot staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Arve Martin Bjørnvik)

Domstollova §§ 223 og 225 tredje ledd

Dommarane: Stang Lund, Bruzelius, Indreberg, Øie, Gjølstad

Fortolking av domstollova § 223 og § 225 tredje ledd.

Advokat A er eineeigar av eit advokatselskap. Han har i mange år hatt fast tilsette advokatar og advokatfullmektigar til å opptre for seg i rettargang.

Etter eit bokettersyn meddelte Tilsynsrådet for advokatverksemd A irettesetjing bl.a. etter domstollova § 223 jf. § 225 tredje ledd for å ha hatt to advokatfullmektigar med advokatbevilling til å opptre for seg utan at dei var autoriserte som fullmektigar. Tingretten fann at vedtaket var ugyldig. Lagmannsretten frifann tilsynsrådet.

Advokatselskapets og As anke til Høgsterett førte ikkje fram. Høgsterett fann det klart at § 223 måtte forståast slik at føresegna gjeld alle advokatfullmektigar som opptrer i rettargang, også fullmektigar som har advokatbevilling. Det er heller ikkje noko vilkår for irettesetjing etter domstollova § 225 tredje ledd at advokaten har vist skuld.  

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen