Overprøving av vedtak av overligningsnemnda

Høyesteretts dom 16.01.2009, HR-2009-00086-A, (sak nr. 2008/985), sivil sak, anke over dom

Skatteloven § 14-4 første og annet ledd mfl.

Dommere: Bruzelius, Endresen, Øie, Gussgard, Schei

Saken gjaldt overprøving av vedtak av overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i endringssak vedrørende skatterettslig tidfesting av gevinst og tap på rente- og valutaswapavtaler ved ligningen av DnB NOR Bank ASA for inntektsåret 2002, jf. skatteloven § 14-4 første og annet ledd jf. femte ledd jf. verdipapirhandelloven § 1-2 annet ledd nr. 6 jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum, slik bestemmelsene lød i 2002.

I et vedlegg til selvangivelsen uttalte banken at ”de midlertidige forskjellene mellom den regnskapsmessige og skattemessige behandling av derivatene [skaper] helt uoversiktlige og tilfeldige bevegelser fra år til annet”. Dette ble begrunnet nærmere, og på denne bakgrunn hadde banken i selvangivelsen for inntektsåret 2002 endret den skatterettslige periodiseringen av gevinst/tap fra de to finansielle instrumentene i forhold til tidligere år.

For renteswaper fant nemnda at det ikke oppstår en endelig rett/forpliktelse for skattyter før oppfyllelse av egen forpliktelse har funnet sted. At oppgjør skjer ved nettoavregning ble ikke ansett avgjørende. For valutaswaper fant nemnda at disse må vurderes uavhengig av øvrige valutaposisjoner, og at realisasjon først finner sted ved avvikling av avtaleforholdet.

Høyesterett opphevet overligningsnemndas vedtak for så vidt gjaldt renteswapene, og fastsatte at det ved ny ligning skulle det legges til grunn at det ”for renteswaper foreligger en ubetinget rett til ytelsen eller en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnaden ved det tidspunkt da det er fastlagt hvilket beløp som skal ytes ved neste forfall”. For valutaswapene kom retten til at overligningsnemndas avgjørelse var riktig.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen