Rettsstridig bruk av bilde

Høyesteretts dom 6.03.2009, HR-2009-00547-A, (sak nr. 2008/1808) sivil sak, anke over dom

Åndsverkloven § 55

A (advokat Arne Meltvedt) mot Magasinforlaget AS og Kristine Moody (advokat Trond Hatland)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Indreberg, Coward, Lund

Oppreisning med hjemmel i åndsverkloven § 55 jf. § 45c ved rettsstridig bruk av bilde.

Nyhetsmagasinet Memo ble utgitt av Magasinforlaget AS i perioden mars til september 2006. Memo var et samfunnskritisk magasin med formål å danne grunnlag for debatt. Kristine Moody var ansvarlig redaktør.

Hovedoppslaget i første nummer av Memo var de utfordringer innvandringen skaper – herunder frykten for islam. Forsiden var dekket av et bilde av A, som var tatt av en fotograf fra Dagbladet i overkant av en måned tidligere da A deltok i et demonstrasjonstog mot karikaturtegninger av profeten Muhammed som blant annet var publisert i den norske publikasjonen Magazinet. A hadde gått langt framme i toget. Bildet var tatt mens han med knyttet og løftet høyre hånd ropte ”Gud er stor” på arabisk. På førstesiden var det nederst i bildet med store bokstaver skrevet ”Frykter sosial bombe”, og med noe mindre bokstaver ”Innvandring er vår tids største politiske utfordring, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen”. I forbindelse med et intervju med Hanssen var det innledningsvis et helsides bilde av ham påført følgende tekst: ”Når man kommer til Norge, må man jaggu lære seg andre måter å løse konflikter på enn å finne fram et balltre.”

A brakte saken inn for Pressens Faglige Utvalg som enstemmig konkluderte med at ”Memo har brutt god presseskikk”. Det ble vist til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10.

Oslo tingrett kom til at bruken av bildet utgjorde en ærekrenkelse, og med hjemmel i skadeserstatningsloven § 3-6 ble de saksøkte pålagt å betale ham oppreisning med 100 000 kroner. Borgarting lagmannsrett kom derimot til at det verken forelå noen ærekrenkelse eller rettsstridig bruk av bildet etter åndsverkloven § 45c. De saksøkte ble etter dette frifunnet.

As anke til Høyesterett førte fram, og med hjemmel i åndsverkloven § 55 jf. § 45c ble han tilkjent 100 000 kroner i oppreisning fra Magasinforlaget AS og kr 20 000 fra Kristine Moody.

Høyesterett viste til at retten til eget bilde er beskyttet av EMK artikkel 8, men at dette vernet må praktiseres med de begrensningene som følger av ytringsfriheten etter artikkel 10. Sentrale momenter i begrunnelsen er at A har et langt større krav enn politikere for beskyttelse mot publisering av sitt bilde, at han utelukkende hadde deltatt i et enkeltstående demonstrasjonstog, og at bildet var brukt i en annen sammenheng enn denne demonstrasjonen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen