Særskilt sivil anke over erstatningskrav pådømt i straffesak

Høyesteretts dom 09.09.2009, HR-2009-01747-A, (sak nr. 2009/743), sivil sak, anke over dom

Straffeprosessloven § 435

A (advokat John Christian Elden) mot B og If Skadeforsikring (advokat Lars Brun)

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Skoghøy, Utgård, Indreberg

I forbindelse med straffesak mot A, ble A ved Borgarting lagmannsretts dom 20. februar 2009 dømt til å betale erstatning til B og If Skadeforsikring NUF, jf. straffeprosessloven § 427 jf. § 3. Begge kravene hadde sitt grunnlag i økonomisk tap som følge av skuddskader på Bs bil.

A inngav særskilt sivil anke etter tvistelovens regler over lagmannrettens dom for så vidt gjaldt erstatningskravene fra B og If Skadeforsikring NUF, jf. straffeprosessloven § 435.

Etter at anken var tillatt fremmet for Høyesterett, meddelte If Skadeforsikring NUF og B at de hadde besluttet å frafalle sine krav mot A, jf. tvisteloven § 18-4 første ledd. As prosessfullmektig anmodet om at det ble avsagt frifinnelsesdom.

Høyesterett, som behandlet saken skriftlig, jf. tvisteloven § 30-10 fjerde ledd, fant at kravene var frafalt på et tidspunkt som medførte at kravene måtte regnes som oppgitt, jf. tvisteloven § 18-4 første og annet ledd. Da Høyesterett fant at vilkårene for å avsi frifinnelsesdom var til stede, ble A frifunnet fra kravene om erstatning fra If Skadeforsikring NUF og B.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen