Spørsmål om ansettelse i midlertidige stillinger over flere år gir grunnlag for fast ansettelse

Høyesteretts dom 07.05.2009, HR-2009-00975-A, (sak nr. 2008/1888), sivil sak, anke over dom

Arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd

Sykehuset Innlandet HF (advokat Jan Fougner) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

 

Dommere: Øie, Bårdsen, Tønder, Bruzelius, Gjølstad

Saken gjaldt spørsmål om ansettelse i midlertidige stillinger over flere år ga grunnlag for fast ansettelse – enten i medhold av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd eller den ulovfestede lære fra Statfjorddommen i Rt. 1989 side 1116 og ambulansedommen i Rt. 2006 side 1158. 

A var på ulike grunnlag ansatt i midlertidige stillinger ved Sykehuset Innlandet HF fra oktober 2001 til han ble sykemeldt i november 2006. Ansettelsesforholdet skulle etter avtalen vare ut 2007. A satte i oktober 2006 frem krav om fast ansettelse ved sykehuset, men fikk ikke kravet innvilget. Han tok deretter ut stevning mot Sykehuset Innlandet HF med krav om fast ansettelse i 100 prosent stilling.

Tingretten frifant sykehuset, mens lagmannsretten fant at A hadde krav på fast ansettelse i 50 prosent stilling med grunnlag i fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.

Høyesteretts flertall – dommerne Gjølstad, Bruzelius og Øie – kom til at A ikke på noen av de to grunnlag hadde krav på fast ansettelse. Mindretallet – dommerne Tønder og Bårdsen – konkluderte med at A hadde krav på fast ansettelse i 50 prosent stilling i medhold av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd.

Saken reiste blant annet spørsmål om forståelsen av begrepet praksisarbeid i arbeidsmiljøloven § 14-9 og om hvorvidt langvarig sykefravær skal gå til fradrag ved beregningen av fireårsperioden.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen