Spørsmål om foreldelse av arverett

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01917-A, (sak nr. 2009/277), sivil sak, anke over dom

A (advokat Johan Stiegler) mot B mfl. (advokat Ulf-Einar Staalesen)

Arveloven § 75

Dommere: Webster, Indreberg, Skoghøy, Stabel, Gussgard

Et barnløst ektepar hadde opprettet et gjensidig testament hvor lengstlevende skulle beholde fellesboet som sin eiendom. Ved lengstlevendes død skulle boet fordeles mellom ektefellenes arvinger etter loven.

Mannen døde i 1968, og konen overtok boet iht. testamentet. Ved hennes død i 2005 ble det klart at mannen hadde arveberettigede særkullsbarnebarn. Det oppsto tvist om hvorvidt disse livsarvingenes arverett var foreldet etter hovedregelen i arveloven § 75 første ledd, som bestemmer at arveretten foreldes ti år etter arvelaters død, eller om ett av unntakene for utsatt friststart i § 75 annet ledd kom til anvendelse.

Høyesterett kom til at arveretten ikke var foreldet. Flertallet, fire dommere, kom til at arveloven § 75 annet ledd siste punktum kom til anvendelse. Bestemmelsen lyder:

 ”Følgjer det av testamentet til arvelataren at arvingen ikkje kan gjere krav på arv gjeldande på den tid arvelataren døyr, går fristen først frå den tid kravet kunne ha vore gjort gjeldande.”

Det fulgte av det gjensidige testamentet at arvekravet ikke kunne gjøres gjeldende før lengstlevendes død, og dette tidspunktet ble utgangspunktet for foreldelsesfristen. At livsarvingene ikke hadde måttet respektere det gjensidige testamentet, endret ikke resultatet.

Dommer Gussgard kom til samme resultat, men basert på arveloven § 75 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen fastsetter at der lengstlevende har overtatt boet i uskifte, er utgangspunkt for fristen lengstlevendes død. Det var ikke grunn til å behandle situasjonen etter det gjensidig testamentet annerledes enn ved uskifte.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen