Spørsmål om kneskade under danseundervisning er arbeidsulykke

Høyesteretts dom 21.12.2009, HR-2009-01120-A, (sak nr. 2009/1120), sivil sak, anke over dom

Folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) mot Katie Sofie Stensen Lier (advokat Tom Sørum)

Dommere: Øie, Matheson, Indreberg, Flock, Gjølstad

Saken gjaldt krav om yrkesskadedekning. Spørsmålet var om det forelå en arbeidsulykke etter det såkalte avdempede ulykkesbegrep i folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum.

Katie Sofie Stensen Lier var lærer ved en ungdomsskole og underviste blant annet i musikk. I en musikktime vinteren 2007 pådro hun seg en bruskskade i kneet mens hun instruerte i dans. Lagmannsretten har beskrevet hendelsen som førte til skaden, slik:

”Om den konkrete skadehendelsen har Stensen Lier forklart at hun i forbindelse med instruksjon av dans i musikktimen stod med ryggen vendt mot guttene i klassen. Da guttene var urolige, skulle hun, samtidig som hun instruerte i dans, snu seg for å få deres oppmerksomhet. Høyre fot ble da sittende fast i gulvet, mens resten av kroppen roterte mot venstre. Hun kjente straks en kraftig smerte i høyre kne, og falt umiddelbart i bakken.”

Trygderetten stadfestet vedtak truffet av NAV Klage og anke Midt-Norge om ikke å godkjenne skaden som yrkesskade fordi skaden etter Trygderettens syn ikke hadde skjedd ved noen arbeidsulykke. Lagmannsretten la derimot til grunn at det forelå en arbeidsulykke i samsvar med det avdempede ulykkesbegrep i folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum.

Høyesterett fant at skaden ikke var forvoldt ved arbeidsulykke. Undervisning i dans var en del av Liers normale arbeidsoppgaver. Det var ikke noe uvanlig ved måten danseundervisningen ble gjennomført på – Lier måtte ikke innta noen uheldig arbeidsstilling, og det skjedde heller ingen andre avvik fra det normale. Heller ikke var det noe unormalt med gulvet i musikkrommet der undervisningen skjedde – gulvet ga ikke spesiell motstand. Høyesterett understreker at foten ikke satt fast i gulvet i fysisk forstand, men at Lier på grunn av friksjon mellom gulv og skosåle ikke fikk foten med seg da hun roterte. Risikoen for skade i forbindelse med danseundervisning på ungdomsskoletrinnet er generelt lav. Lier var følgelig heller ikke i noen situasjon hvor man må godta mindre avvik fra det normale enn ellers.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen