Spørsmål om lagmannsretten har gitt dom for mer enn det som var krevd

Høyesteretts dom 03.03.2009, HR-2009-00515-A, (sak nr. 2008/1132), sivil sak, anke over dom

Tvisteloven § 11-2

Dagligvarebygg Invest AS mfl. (advokat Hans Kristian Skarpholt)mot Eidsvoll Handel ANS (advokat Erling Høyte)

Dommere: Gussgard, Flock, Stabel, Tønder, Bårdsen

Skriftlig sak. Spørsmål om lagmannsretten hadde gitt dom for mer enn det som var krevd, jf. disposisjonsprinsippet i tvisteloven § 11-2.

I tvist om overdragelse av eierseksjon i næringsbygg, avsa lagmannsretten dom for at selger fremdeles var eier av en del av seksjonen, og kjøperne pliktet å medvirke til reseksjonering. Av hensyn til eventuelle krav fra reguleringsmyndigheten ble den nøyaktige allokeringen av en ny seksjon ikke angitt i dommen. Det ble gjort gjeldende at dette åpnet for at selger ved reseksjoneringen kunne oppnå et større areal for den nye seksjonen enn det som var krevd for lagmannsretten. Etter en tolkning av domsslutningen – i lys av partenes påstander, domsgrunnene og sakens øvrige ramme og sammenheng – kom Høyesterett til at lagmannsretten ikke hadde gått ut over selgers påstand for lagmannsretten. Anken ble derfor forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen