Spørsmål om myggstikk med etterfølgende komplikasjoner er en arbeidsulykke

Høyesteretts dom 21.12.2009, HR-2009-02379-A, (sak nr. 2009/1040), sivil sak, anke over dom

Per Nikolai Olsen (advokat Thomas Christian Wangen) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børre Lid)

Dommere: Matheson, Indreberg, Flock, Øie, Gjølstad

Per Nikolai Olsen arbeidet i 2004 som langtransportsjåfør. Den 30. juli 2004 kjørte han gjennom Belgia i retning Norge med returlast fra Antwerpen. Han hadde åpent vindu og fikk et myggstikk på høyre arm som han klødde på. Myggstikket dannet inngangsport for smitte av streptokokk A-infeksjon som førte til alvorlig personskade i form av kronisk nyresvikt, nedsatt kraft i høyre arm og i høyre ben/fot, samt redusert sensibilitet i høyre arm.

Krav om yrkesskadeerstatning ble avslått ettersom man mente det ikke forelå noen arbeidsulykke. Yrkesskadeforsikringsforeningen, som var blitt saksøkt for kravet, ble frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten.

Høyesterett kom enstemmig til at Olsens anke måtte forkastes. Det ble under henvisning til avgjørelsen i sak HR-2009-2191-A, (sak nr. 2009/880), innledningsvis vist til at påføring av smitte mangler ulykkesmoment med mindre selve smitten er påført ved en ulykkesartet hendelse. Det kunne derfor bare komme på tale å bedømme hendelsen som en arbeidsulykke dersom skaden – her insektsstikket – og smitten, kunne ses under ett.

Det ble i avgjørelsen tatt utgangspunkt i at et myggstikk er lite ulykkespreget. Verken stikket eller smitten hadde noen tilknytning til Olsens yrkessituasjon på annen måte enn ved at hendelsen fant sted i arbeidstiden. Ut over dette var det tale om myggstikk og smitte som personer som deltar i yrkeslivet kan bli påført hvorsomhelst og nårsomhelst, det være seg i arbeidstiden eller i fritiden. Hendelsen hadde derfor – selv når man ser stikket og smitten under ett – karakter av å tilhøre dagliglivets risiko. Den kunne følgelig ikke få det preg av ulykkesmoment som folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum krever når hendelsen i seg selv er lite ulykkespreget. Det ble pekt på at situasjonen vanskelig kunne bedømmes annerledes enn om Olsen hadde blitt stukket hjemme og smittet på arbeidsplassen.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen