Utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet

Høyesteretts dom 30.04.2009, HR-2009-00930-A, (sak nr. 2008/1212), sivil sak, anke over dom

Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c

Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Eyvin Sivertsen) mot A (advokat Jan M. Birkeland)

 

Dommere: Stabel, Falkanger, Indreberg, Tjomsland, Lund

Saken gjelder: Utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet, jf. utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c. Spørsmål om utvisningen er uforholdsmessig etter § 29 annet ledd og dermed ugyldig.

A kom til Norge fra Chile som niåring  i 1988 og fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag sammen med sin mor og søster. Faren var allerede bosatt her. I 1998 ble han dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet narkotikaforbrytelse og grov legemsbeskadigelse. I 2000 ble han på grunn av dette utvist fra Norge med fem års innreiseforbud. Han ble uttransportert til Chile sommeren 2001, men kom seg tilbake etter fire uker og har vært her siden. I 2002 ble han dømt til fengsel i to år og fem måneder for grovt ran. Dagen etter løslatelsen fra soning fikk han en sønn med sin norske kjæreste. Rett etter ble han varslet om mulig ny utvisning med fem års innreiseforbud. Paret giftet seg, og han søkte om familiegjenforening, som ble avslått. UNE stadfestet utvisningsvedtaket i juni 2007. Rett etter fikk paret sitt annet barn, en datter.

Søksmål mot staten førte ikke frem i tingretten, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat. Høyesterett var enig med lagmannsretten. Ved så alvorlig voldskriminalitet som her skal det mye til for at et uvisningsvedtak er uforholdsmessig. Familielivet var i det vesentlige etablert etter at utvisning var varslet. Avgjørende var imidlertid at A kom til landet allerede som niåring. Det er i forvaltningspraksis lagt til grunn en betydelig tilbakeholdenhet med utvisning i slike situasjoner, selv ved alvorlig kriminalitet. Det er en sjeldenhet at personer som var under tolv år ved ankomst til landet, utvises, jf. også uttalelser i Rt. 2005 side 238. Unntak vil kunne gjelde der utlendingen har bevart en sterk tilknytning til sitt opprinnelige hjemland. Forarbeidene til ny utlendingslov gir uttrykkelig støtte til denne praksisen. A har hele sin familie i Norge og svært liten tilknytning til Chile. Vedtaket ble derfor ansett uforholdsmessig overfor ham, og anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen