Spørsmål om habilitet for justitiarius og en dommer i to storkammersaker

Høyesteretts kjennelse 11.06.2009, HR-2009-01199-S, (sak nr. 2009/363) sivil sak, anke over beslutning og (sak nr. 2009/365), sivil sak, anke over beslutning

Avante AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen)

Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Stephan L. Jervell) mot Erik Finsbråten mfl. (advokat Bendik Christoffersen)

Dommere: Coward, Gussgard, Tjomsland, Flock, Skoghøy, Stabel, Øie, Tønder, Endresen, Indreberg, Gjølstad

Kjennelsen gjaldt habilitet for justitiarius Schei og dommer Bårdsen i to storkammersaker. Ingen av dem ble kjent inhabile.

Storkammersakene gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd, og hovedspørsmålet er om det gjelder krav til begrunnelse av disse beslutningene ut fra Grunnloven eller internasjonale menneskerettskonvensjoner.

De ankende partene i storkammersakene anførte at Schei og Bårdsen var inhabile for det første fordi de hadde deltatt – som leder og medlem – i Tvistelovutvalget, som utformet forslag til tvisteloven, og da også til reglene om lagmannsrettens adgang til å nekte anker fremmet. Høyesterett viste til at den klare hovedregelen er at en dommer ikke er inhabil til å avgjøre rettsspørsmål knyttet til lover som han eller hun har deltatt i forberedelsen av, og mente at det ikke forelå noe særlig forhold som likevel kunne begrunne inhabilitet her. At Bårdsen også hadde deltatt i lovforberedelsen på annen måte – som representant for Dommerforeningen i et møte med justiskomiteen i Stortinget – kunne ikke føre til noe annet resultat.

For justitiarius Schei anførte de ankende partene som inhabilitetsgrunnlag også at ankemotpartenes prosessfullmektig, som er prøveadvokat i storkammersakene, er ansatt advokat i advokatfirmaet der Scheis ektefelle er partner. Det ble vist til at Schei av forsiktighetsgrunner ikke har deltatt når Høyesterett i avdeling har behandlet saker med en slik prøveadvokat, og anført at Høyesterett ikke kan fravike denne praksisen . Høyesterett var ikke enig i anførselen, og la til grunn at  habilitetsvurderingen måtte foretas ut fra de alminnelige reglene. I en slik vurdering kunne ikke prøveadvokaten fra ektefellens advokatfirma anses som en omstendighet som gjorde Schei inhabil.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen