Gyldigheten av Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av et foretaksnavn

Høyesteretts dom, 15.09.2010, HR-2010-01522-A, (sak nr. 2010/362), sivil sak, anke over dom
Canvas AS (advokat Ole Tokvam) mot staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Gunnar O. Hæreid)

Dommere: Falkanger, Bårdsen, Utgård, Stabel, Gjølstad

Saken gjaldt gyldigheten av Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av et foretaksnavn. Det sentrale spørsmål var hva som skal til for at prioriteten for et foretaksnavn beholdes der en virksomhet overdras fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.

Enkeltpersonforetaket CANVAS DYRØ ble registrert i 1989, men ble i 2007 overdratt til det nystiftede aksjeselskapet Canvas AS. Registrering av navnet CANVAS AS skjedde i 2007. Stiftelsen Kanvas hadde imidlertid fått registrert varemerket KANVAS i 2005, og stiftelsen rettet krav til Patentstyret om administrativ overprøving av registreringen av navnet CANVAS AS, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Patentstyrets Første avdeling fattet 21. desember 2007 vedtak om å oppheve registreringen. Avgjørelsen ble forankret i foretaksnavneloven § 2-6 første ledd nr. 4, som bestemmer at et foretaksnavn ikke må være egnet til å forveksles med blant annet andre varekjennetegn. Etter klage fra CANVAS AS stadfestet Patentstyrets Annen avdeling vedtaket 12. september 2008.

Canvas AS brakte vedtaket inn for domstolene. For Høyesterett var det enighet om at det var en forvekslingsfare, og problemstillingen var derfor begrenset til hvem som hadde best prioritet. Det avgjørende spørsmål var da om CANVAS AS hadde overtatt den prioritet som enkeltpersonforetaket CANVAS DYRØ fikk i 1989. Høyesterett besvarte dette benektende. Det ble lagt vesentlig vekt på at forarbeidene til foretaksnavneloven støttet Patentstyrets løsning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen