Gyldigheten av beslutning i disiplinærnemnden for advokater

Høyesteretts dom 18.02.2010, HR-2010-00306-A, (sak nr. 2009/428), sivil sk, anke over dom

Staten v/Disiplinærnemnden (advokat Trond Hatland) mot Advokatfirmaet X & Co. AS og advokat A (advokat A)

Dommere: Endresen, Matheson, Bårdsen, Stabel, Bruzelius

Saken gjaldt gyldigheten av beslutning i Disiplinærnemnden for advokater. Det var spørsmål om hvilket beviskrav som etter omstendighetene gjelder for at nemnden skal kunne legge til grunn at en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk. Dessuten var det spørsmål om betydningen av mulig inhabilitet for et av medlemmene i Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Høyesterett fant at det ikke på generell basis kan oppstilles et krav om kvalifisert bevisovervekt for at disiplinærorganene skal kunne konkludere at en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk. Det ble holdt åpent om og i tilfelle under hvilke omstendigheter et kvalifisert beviskrav må oppstilles i de mer alvorlige saker.

Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdebetraktninger, ble ikke ansett å innebære et avvik fra overvektsprinsippet.

Høyesterett bygget på at en advokat som uttalte seg sterkt negativt om en kollega direkte overfor en som vurderte å benytte vedkommende som advokat, ikke burde delta i disiplinærsak overfor kollegaen. Det var ikke nødvendig å ta uttrykkelig stilling til habilitetsspørsmålet i det konkrete tilfellet. Senere behandling i Disiplinærnemnden reparerte en eventuell feil.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen