Gyldigheten av skattemyndighetenes vedtak om å nekte dokumentinnsyn

Høyesteretts dom 07.05.2010, HR-2010-00775-A, (sak nr. 2009/1837), sivil sak, anke over dom

Kver AS mfl. (advokat Kenneth Steffensen) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H P Reusch)

 

Dommere: Endresen, Bårdsen, Indreberg, Stabel, Skoghøy

Saken gjaldt gyldigheten av skattemyndighetenes vedtak om å nekte dokumentinnsyn i verserende tilleggsskattesak.

Under saksforberedelsen for lagmannsretten ble dokumentinnsyn innrømmet. Høyesterett, som lagmannsretten, kom til at de ankende parter hadde den nødvendige rettslige interesse. Det ble blant annet lagt vekt på at saken allerede var prosedert i to instanser, at saken reiste prinsipielle spørsmål, og at partskonstellasjonen var egnet.

Høyesterett fant klart at det press i retning av å gi forklaring som en skattyter kan oppleve som følge av at dokumenter holdes tilbake, ikke har en slik karakter at det vil være aktuelt å sette ligningsloven til side som stridende mot det menneskerettslige forbud mot plikt til selvinkriminering.

Det ble også lagt til grunn at det ikke av EMK artikkel 6 følger en ubetinget rett til dokumentinnsyn straks det er varslet om at tilleggsskatt vurderes. Det må også i forhold til EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav b, foretas en interesseavveining, og det ble ikke ansett tvilsomt at fare for bevisforspillelse inngår i den avveining som må foretas.

Etter Høyesteretts oppfatning var skattemyndighetenes vedtak om å nekte dokumentinnsyn begrunnet i fare for bevisforspillelse, og skattyternes anker førte ikke frem. Det ble ved avveiningen lagt vekt på at ligningsmyndighetene på forpliktende måte hadde gitt tilsagn om at fullt dokumentinnsyn ville bli gitt forut for avgjørelsen av spørsmålet om tilleggsskatt.

Dommer Skoghøy fant grunn til særskilt å imøtegå en anførsel fra staten om at tingrettens dom ikke ville få rettskraftsvirkning dersom ankesaken for lagmannsretten ble hevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen