Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift truffet av Klagenemnda for merverdiavgift

Høyesteretts dom, 30.09.2010, HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom

Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Henrik E. Kolderup)

Dommere: Støle, Bårdsen, Normann, Webster, Tjomsland

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift truffet av Klagenemnda for merverdiavgift. Spørsmålet var om utleier av fast eiendom har rett til fradrag for inngående merverdiavgift for ombyggingskostnader pådratt før frivillig registrering i avgiftsmanntallet.

Bryggeriparken AS eier et næringsbygg i Stavanger. I perioden fra november 2004 til juni 2005 betalte selskapet inngående merverdiavgift på varer og tjenester i tilknytning til ombygging av en del av lokalene som ble leid ut. Leieavtalen ble inngått i januar 2005. Leietakeren tok lokalene i bruk i mars 2005 og betalte ordinær leie fra 1. april 2005. Selskapet var på dette tidspunktet ikke frivillig registrert for utleie av fast eiendom i avgiftsmanntallet. Registermelding ble mottatt av fylkesskattekontoret 9. mai 2005.

Under en oppgavekontroll ble det klarlagt at Bryggeriparken AS i omsetningsoppgaven for 3. termin hadde ført til fradrag inngående avgift på ombyggingskostnader pådratt før terminen med 1 588 985 kroner. Fylkesskattekontoret fattet vedtak om tilbakeføring, og vedtaket ble etter klage stadfestet av Klagenemnda for merverdiavgift.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at det ikke var grunnlag for å sette vedtaket til side, og staten ble frifunnet. Høyesterett kom til at anken måtte forkastes. For næringsdrivende som søker om frivillig registrering, oppstår avgiftsplikten ved registreringen. Etter en vurdering av de relevante rettskilder ble det lagt til grunn at merverdiavgiftsloven § 21 jf. forskrift nr. 117 § 3 måtte forstås slik at det er et materielt vilkår for fradragsrett for inngående avgift at kostnaden er pådratt etter at registrering skjer. Dette var forutsatt av lovgiver da merverdiavgiftsloven av 1969 ble vedtatt, oppfatningen var konsekvent lagt til grunn i avgiftspraksis siden lovens ikrafttreden, og den ble opprettholdt og uttrykkelig lovfestet i merverdiavgiftsloven av 2009. Systembetraktninger trakk i samme retning; fradragsretten er avledet av avgiftsplikten og det taler for at den avgrenses i tråd med denne.

En subsidiær anførsel om at selskapet hadde fradragsrett etter ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør førte heller ikke frem. Søknad om frivillig registrering må sendes senest innen utløpet av den termin utleieomsetningen passerer omsetningsterskelen etter § 28, og får da virkning for hele søknadsterminen, men ikke for tidligere terminer. I dette tilfellet måtte søknad ha vært sendt senest innen utløpet av 2. termin 2005, det vil si innen 30. april 2005. Det var ikke tilstrekkelig at melding om frivillig registrering ble sendt innen oppgavefristen etter loven § 33.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen