Krav om dokumentinnsyn i samband med rettsleg overprøving av eit vedtak om avslag på busetjingsløyve

Høgsteretts orskurd, 17.11.2010, HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over orskurd

Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Gunnar O. Hæreid) mot A (advokat Arild Humlen)

Dommarane: Webster, Matningsdal, Endresen, Noer, Schei

Saka gjeld krav om dokumentinnsyn i samband med rettsleg overprøving av eit vedtak om avslag på busetjingsløyve.

Utlendingsdirektoratet hadde innhenta to verifikasjonsrapportar frå heimlandet til saksøkjaren. I rapportane var namnet på kjeldene sletta. Saksøkjaren kravde at usladda versjonar av rapportane blei lagde fram. Staten gjorde gjeldande at det var fare for represaliar for kjeldene, og at det var grunnlag for unntak frå hovudregelen om framlegging av bevis.

Høgsterett kom til at bevisforbodet i tvistelova § 22-3 første ledd kom til bruk. Informasjon om kjeldene til forvaltninga er underlagd lovbestemt teieplikt etter forvaltningslova § 13 første ledd nr. 1. Rett nok har parten rett til dokumentinnsyn etter forvaltningslova § 13 b første ledd nr. 1, men det endrar ikkje at opplysningane er teiepliktige, og det følgjer av forvaltningslova § 19 at det av omsyn til kjeldene til forvaltninga kan gjerast unntak frå innsynsretten til parten.

Ettersom lagmannsretten hadde bygd på ei uriktig generell lovforståing når han la til grunn at forvaltningslova §13 første ledd nr. 1, jf. § 13 b første ledd nr. 1 og
§ 19 andre ledd ikkje kan etablere ei lovbestemt teieplikt etter tvistelova § 22-3, blei avgjerda i lagmannsretten oppheva.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen