Krav om erstatning for manglende kontraktsoppfyllelse

Høyesteretts dom 21.12.2010, HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom

Sandven AS (advokat Erik Ulvesæter) mot Tore Westrum (advokat Steinar Thomassen)

Dommere: Bruzelius, Endresen, Noer, Falkanger, Gjølstad

Saken gjaldt krav om erstatning for manglende kontraktsoppfyllelse, og reiste særlig spørsmål om kjøpers rett til å gå fra avtalen med hjemmel i angrerettloven § 11, jf. § 6 første ledd jf. § 1.

Bilfirmaet la i august 2007 ut til salgs en brukt Bentley Continental GT på blant annet FINN.no. Kjøperen tok kontakt over telefon om kjøp av bilen i november/desember. Prisen på bilen var da satt ned til 2 050 000, men kjøper mente den fremdeles var for høy. Den 21. januar 2008 sendte kjøper via annonsen på FINN.no selger en e-post, hvor han sa at han stod ved sitt tilbud om kjøp av bilen for 1 800 000 med innbytte i en av sine biler og 950 0000 i mellomlegg. Selgeren oppfattet det som at det var inngått avtale og sendte 31.januar med e-post en kjøpekontrakt som kjøper ble bedt om å signere. Den 4. februar takket kjøperen nei til tilbudet. Han ble varslet om at bilselgeren ville foreta dekningssalg, og om at kjøperen ville bli holdt ansvarlig for eventuelt tap. Bilen ble solgt i oktober samme år til et lavere beløp, og kjøperen ble avkrevd differansen.

Tingretten frifant kjøperen fordi retten mente at det ikke var inngått en rettslig bindende avtale. Lagmannsretten kom til at det var inngått en avtale, men at angrerettloven § 11, jf. § 6 første ledd bokstav a, ga kjøperen rett til å gå fra avtalen innen de frister som følger av § 11. Selgerens anke til Høyesterett gjaldt rettsanvendelse og bevisbedømmelse for så vidt gjaldt angrerettloven. Etter at anken var blitt tillatt fremmet, frafalt kjøperen anførselen om at det ikke var inngått avtale mellom partene.

Høyesterett kom til at avtalen utvilsomt var inngått ved bruk av fjernkommunikasjon, men at markedsføring på FINN.no/bil ikke tilbød eller oppfordret til avtaleinngåelse utelukkende ved fjernkommunikasjon, slik at angrerettloven ikke fikk anvendelse.

Den e-postlenken som var benyttet i annonsen på FINN.no/bil kunne ikke ses som noe annet enn én av flere fremgangsmåter for å få kontakt med selgeren på.  E-postlenken hadde ikke noe opplegg for betaling for bilen. Avtalen gjaldt kjøp av en bruktbil, som vanligvis kjøpes etter besiktigelse. De konkrete omstendigheter i saken kunne ikke føre til at markedsføringen ble ansett egnet til å fremkalle avtale om kjøp av bruktbil ved fjernkommunikasjon.

Selgers erstatningskrav ble godtatt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen