Krav om sikkerhet for fordring mot overdragende selskap i fisjon

Høyesteretts kjennelse, 14.12.2010, HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse

Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch AS mfl. (advokat Stig Berge)

Dommere: Bårdsen, Sandberg, Normann, Utgård, Tjomsland

Saken gjaldt krav om sikkerhet for fordring mot overdragende selskap i fisjon, etter aksjeloven 1997 § 14-7, jf. § 13-15 andre ledd.

I forbindelse med fisjon ble det krevd sikkerhet for mulige krav mot det overdragende selskap. Hoveddebitors morselskap tilbød en beløps- og tidsubegrenset selvskyldnerkausjon, med den reservasjon at det mottakende selskaps subsidiære og begrensede solidaransvar etter aksjeloven § 14-11 tredje ledd, skulle falle bort.

Oslo byfogdembete forkastet begjæringen om sikkerhet, under henvisning til at selvskyldnerkausjonen innebar betryggende sikkerhet. Lagmannsretten kom derimot til at den tilbudte sikkerhet ikke kunne godtas, ettersom det lovbestemte solidaransvaret for mottakende selskap ikke kunne falle bort uten kreditors samtykke.

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse ble overført til behandling av Høyesterett i avdeling. Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens lovtolkning. Det ble lagt særlig vekt på aksjelovens system, og at formålet med det lovbestemte solidaransvaret er å gi kreditorinteressene et særskilt vern ved fisjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen