Omstøtelse av eiendomsoverdragelse fra uskiftebo

Høyesteretts dom 4.11.2010, HR-2010-01880-A, (sak nr. 2010/847), sivil sak, anke over dom

Arveloven § 19 første ledd, jf. fjerde ledd

Karine Hesle (advokat Harald Kvarme) mot Magnus Hesel og Hanne Hesle (advokat Geir Knutsen)

 

Dommere: Bårdsen, Webster, Noer, Matheson, Matningsdal

Saken gjaldt omstøtelse av eiendomsoverdragelse fra et uskiftebo, hvor det ble påstått å foreligge gavesalg i strid med arveloven § 19 første ledd, jf. fjerde ledd. Den reiste særlig spørsmål om tvungent prosessfellesskap i omstøtelsessaker, om prinsippene for verdsettelse av vederlagsfri og livsvarig borett for lengstlevende og om aktsomhetsnormen i arveloven § 19 andre ledd.

Omstøtelsessaken var kun reist mot kjøperen av eiendommen. Det fulgte av rettspraksis under tvistemålsloven § 54 at søksmål i slike trepartsforhold måtte reises også mot selger. Ved tvisteloven tok man ikke sikte på noen endring av rettstilstanden på dette punktet. Etter tvisteloven § 1-3 andre ledd skulle derfor søksmålet mot kjøperen ha vært avvist av tingretten, så lenge det ikke samtidig også ble reist sak mot selger. Høyesterett fant at det etter omstendighetene ikke burde gis adgang til retting, jf. § 16-5 første og andre ledd. Lagmannsrettens og tingrettens dommer måtte da oppheves og saken avvises fra tingretten, jf. tvisteloven § 30-3, jf. § 29-21 andre ledd bokstav a sammenholdt med § 29-20 andre ledd og § 30-15.

Selv om det ikke var nødvendig for resultatet, kom Høyesterett med uttalelser om de sentrale materielle spørsmål i saken.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen