Spørsmål om de prosessuelle vilkårene for å realitetsbehandle en begjæring om gjenåpning av en lagmannsrettsdom fra 1998 var til stede

Høyesteretts kjennelse, 08.06.2010, HR-2010-00969-A, (sak nr. 2009/1985), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat John Christian Elden) mot C (advokat Bent Endresen)

 

Dommere: Webster, Bårdsen, Bruzelius, Støle, Schei

Saken gjaldt hvorvidt de prosessuelle vilkårene for å realitetsbehandle en begjæring om gjenåpning av en lagmannsrettsdom fra 1998 var til stede. C ble i nevnte dom frifunnet for drapet på sin kusine, men dømt til å betale oppreisningserstatning til kusinens foreldre. Ankende part anførte blant annet at C manglet rettslig interesse, og at begjæringen var fremsatt etter at den absolutte fristen for å begjære gjenåpning var utløpt. Begjæringen måtte derfor avvises.

Spørsmålet som er drøftet i kjennelsen er om tiårsfrsiten i tvisteloven § 31-6 annet ledd kommer til anvendelse der den absolutte fristen på fem år etter tvistemålsloven 1915 § 408 annet ledd var utløpt da tvisteloven trådte i kraft. Høyesterett i avedling kom til det motsatt resultatet av det ankeutvalget gjorde i Rt. 2009 side 1017. Riktig nok talte ordlyden i overgangsbestemmelsen for at tvistelovens frist fikk anvendelse, men en slik forståelse av forskriften har en side mot tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 som ikke var drøftet, verken i lov- eller forskriftsforarbeidende. Det var derfor ikke grunnlag for å slutte at lovgiverne hadde ment å gripe inn i etablerte rettigheter av den karakter det her var snakk om.

Fristen i tvistemålsloven 1915 § 408 annet ledd kom til anvendelse og begjæringen ble avvist som for sent fremsatt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen