Spørsmål om avtalt avbestillingsgebyr kan settes til side til forbrukerens ugunst

Høyesteretts dom, 24.09.2010, HR-2010-01598-A, (sak nr. 2010/998), sivil sak, anke over dom
Urbanium Schous ANS (advokat Ole Tokvam) mot Inger Lise Haraldsen mfl. (advokat Bjørn Stordrange)
Bustadoppføringslova § 54 annet punktum

Dommere: Normann, Matheson, Bruzelius, Øie, Tjomsland

Saken gjelder spørsmålet om avtalt avbestillingsgebyr kan settes til side til forbrukerens ugunst, jf. bustadoppføringslova § 54 annet punktum.

Urbanium Schous ANS (Urbanium) er et selskap som ble etablert for utbygging av leiligheter og tilhørende nærings- og parkeringsarealer på deler av tomten til tidligere Schous bryggeri på Grünerløkka. Våren 2007 annonserte Urbanium prosjektet for salg. Prosjektet besto av til sammen 106 leiligheter.

Inger Lise Haraldsen og Erling Fosse inngikk 20. august 2007 avtale om kjøp av en leilighet under oppføring i prosjektet. Kjøpesummen var på  3 650 000 kroner. Kjøpekontrakten var en standardkontrakt som ble benyttet ved salg av samtlige leiligheter i prosjektet.

Det fulgte av kjøpekontrakten punkt 4.1 at:

”Avtalens omfang reguleres av herværende kontrakt med vedlegg og salgsprospekt. For øvrig reguleres avtalen av Bustadoppføringsloven av 13. juni 1997 nr. 43 med de plikter og rettigheter for partene som der beskrives.”

I kontrakten punkt 4.4 var det bestemt at:

”Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringsloven §  54 er fastsatt til termin 1 av kjøpesummen.”

Avbestillingsgebyret var på 100 000 kroner, som tilsvarte termin 1 av kjøpesummen.

Haraldsen og Fosse avbestilte leiligheten i oktober 2008.

Leiligheten ble senere solgt for 2 550 000 kroner, og Urbanium krevde erstatning for redusert salgssum og omkostninger ved videresalget.

Oslo tingrett ga Urbanium medhold, mens Borgarting lagmannsrett under tvil kom til at bustadoppføringslova § 54 annet punktum ikke kan anvendes til gunst for entreprenøren. Urbanium anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Saken ble for Høyesterett behandlet sammen med sak nr. 2010/466 som gjaldt avbestilling av leiligheter i samme kompleks. I den andre saken var kjøper næringsdrivende, men Urbanium hadde for Høyesterett på grunn av kontrakten punkt 4.1 frafalt anførselen om at bustadoppføringslova ikke skulle gjelde.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen